Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SjangerhChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sjangerh

Iktegisth gosse datne lohkeminie jïh tjaelieminie dellie hijven maam akt daejredh sjangeri bïjre. Sjangere-daajroe joekoen vihkeles dutnjien gosse edtjh tjaeledh, dan åvteste dellie maallem åadtjoeh guktie tjaeledh. Daennie teemesne lïerh guktie sjangerh jarkesieh jïh guktie orre sjangerh sjidtieh.

Baakoeh sjangeri bïjre. Guvvie.
Baakoeh teeman bïjre sjanger.

Emner

Sjangerh

  • Mijjieh tjaalegh ovmessie sjangerinie juekebe. Tjaalegh mah mahte seammalaakan seamma fuelkesne.