Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

elev som lager film. Foto.

Mange elever velger mediefag fordi de ønsker praktiske utfordringer og muligheter til å utvikle sine kreative evner. Læreplanene åpner for en slik måte å tilnærme seg faget på, men den tiden elevene har til rådighet til praktisk produksjon, er svært begrenset.

Det er stor variasjon fra skole til skole når det gjelder hvilke verktøy og hva slags programvare elevene har til rådighet til medieproduksjon. Vi har derfor lagt vekt på at en del praktiske oppdrag skal kunne løses ved hjelp av enkel teknologi.

Fra praksis til teori

Det er lærernes oppgave å hjelpe eleven til å reflektere over egen praksis og å koble praktisk arbeid sammen med et teoretisk perspektiv. Dette kan for eksempel gjøres slik:

 • Teoretisk innføring
 • Test forståelse og i hvilken grad elevene behersker fagbegrepene.
 • Praktisk arbeidsoppdrag. Ved større prosjektoppdrag bør elevene lage en produksjonsplan som godkjennes av lærer.
 • Presentasjon av produktet for klassen.
 • Refleksjon/egenvurdering av produksjon (kort skriftlig eller muntlig refleksjonsrapport).
 • Sluttvurdering: Teoretisk refleksjonsoppgave med utgangspunkt i teori og egen praksis.

Emner

Medieproduksjon

 • Lydproduksjon

  I dette emnet får du en innføring i ulike lydtyper, lydopptak, lydredigering, fortelleteknikk og stemmebruk.

 • Bildeproduksjon

  En enkel innføring i bruk av fotoapparatet, bilderedigering og bildekomposisjon.

 • Levende bilder

  Filmproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, uttegning og filming, til redigering og klipping.

 • Læreplanen for medie- og informasjonskunnskap 2 krever at du og medelevene dine skal lage en medieproduksjon på oppdrag for en bedrift eller en organisasjon.

Læringsressurser

Medieproduksjon