1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av eng og fôrveksterChevronRight
  6. Hva er eng og beite?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er eng og beite?

Eng er et areal dekt med gras og andre vekster som brukes til slått og beiting. Vi skiller gjerne mellom natureng og kultureng, der kulturenga oftest er fulldyrka og tilsådd med grasarter og engbelgvekster.

Grasmark som bare er bearbeidet i det øvre jordlaget og gjødslet opp slik at gras har overtatt som hovedvegetasjon, kalles overflatedyrka eng.

Arealet med eng og beite i Norge

Arealet for eng og beite på fulldyrka mark i Norge har gått svakt ned etter 1999 og ligger nå på ca. 4,7 mill. dekar. Arealet for overflatedyrka innmarksbeite har vært stabilt i samme perioden, ca.1,7 mill. dekar. I Norge har vi totalt ca. 6,4 mill. dekar eng og beite.

Grovfôr

Grovfôr er et annet navn på gras og andre vekster som vi gir til husdyra. Godt og næringsrikt grovfôr er viktig for god økonomi i husdyrholdet. Det er derfor nødvendig å ha god kunnskap om dyrking av fôr.

Et «visdomsord» sier:

«Økonomien i husdyrbruket er tuftet på tilstrekkelig grovfôr av god kvalitet som er høstet inn og lagret på en økonomisk forsvarlig måte.»

Du kan lese mer om høsting og konservering av grovfôr her

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster