Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. TeknikkChevronRight
 5. BygningerChevronRight
 6. Ulike bygninger i naturbruksnæringeneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike bygninger i naturbruksnæringene

Bygninger som blir godt vedlikeholdt, kan stå i mange år. Trønderlåna er det tradisjonelle våningshuset på garder i Trøndelag.

Kvit trønderlån. Foto.

Huset i historien

I tidligere tider bodde ofte mennesker og dyr i hver sin ende av det samme huset. Husa var bygd av stokker og torv, eller stein.

Men byggeskikker endrer seg, og etter hvert blir det vanlig å bruke tømmer til husbygging. Gardene får flere hus, og det blir bygd egne hus for hvert behov: fjøs for dyra, stabbur for oppbevaring av mat, smie til reparasjon av redskaper. Et gardstun kan bestå av mange ulike hus.

Etter hvert som landbruket endrer seg på 1800-tallet, fra selvberging til salg av produkter, bygges det større bygninger som samler flere funksjoner. Dyreromma er gjerne i hovedetasjen, med gjødselkjeller eller møkkakjeller under og høylager på låven. Dette letter arbeidet både med høy og gjødsel.

Nyere tid

I dag bygges det ofte store bygninger til spesialiserte produksjoner. Økte konsesjonsgrenser for eksempel i fjørfe-produksjoner og krav til effektiv drift fører til større enheter. Flere garder kan slå seg sammen om ett, stort fjøs for melkeproduksjon. Dette kalles samdrift.

Hus til ulike formål

Lovverket stiller krav til plassering av bygninger, til byggematerialer, utforming, dyrehelse, brannsikkerhet og miljø for å nevne noen. Et hus skal stå i mange år, så du må planlegge godt før du begynner å bygge. Offentlige etater og private konsulenter gir råd.

Det er ulike krav til utforming og tekniske løsninger alt etter hva bygningen skal brukes til. Ulike dyreslag har særlige krav knyttet til mulighet for bevegelse, temperatur, lys, luft og fuktighet. Reglene for utforming og tekniske løsninger står i forskrift om husdyrhold.

Langs kysten har folk bygd naust, brygger og kaier for å oppbevare båter og redskaper, og for å ta imot og lagre fisk og andre varer. Etter hvert som fiskeriene utvikler seg, bygges større brygger ved kaiene, med både produksjonsanlegg og kjøle- og fryselager. I dag har vi også levende fisk i hus, i landbaserte oppdrettsanlegg.

For hus som skal brukes til planteproduksjon, veksthus, eller til lagring av planteprodukter, er det krav til lys, temperatur og luftfuktighet.

Garasje på gård. Foto.

Vi bør ha et eget hus for maskinparken. Her kan vi parkere maskiner og kjøretøy, og her er det plass til å utføre vedlikeholdsarbeid. Innomhus er maskinene beskyttet mot fuktighet som kan føre til korrosjon.

Husa skal være en god arbeidsplass for naturbrukeren. Det må legges vekt på utforming og praktiske løsninger som kan gi et godt arbeidsmiljø. I enkelte tilfeller er det sikkerhetsbestemmelser knyttet til hvordan bygningene skal utformes.

Hus i utmarka

Det var viktig å utnytte utmarksressursene. På setra var det hus til budeiene som skulle bo der hele sommeren. De måtte også ha lagerplass for produktene som ble laget. Det ble bygd utløer for høyet. Jegere og fiskere overnattet i små, enkle hus eller buer av stein eller tømmer.

Jaktbu på fjellet. Foto.

Huskelappen

 • våningshus
 • fjøs
 • stabbur
 • gamme
 • naust
 • garasje
 • driftsbygning
 • produksjonshall
 • brygge

Godt vedlikehold gjør at bygninger holder seg i mange år.

Byggeprosesser må godkjennes av offentlige myndigheter.

Læringsressurser

Bygninger