Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. ØkonomiChevronRight
 4. BudsjetteringChevronRight
 5. LikviditetsbudsjettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Likviditetsbudsjett

Nå skal vi se hva et likviditetsbudsjett er. Det er et viktig budsjett, ettersom vi her får oversikt over hvor mye penger vi til enhver tid rår over. Uten penger kan vi ikke drive noen bedrift. Vi snakker om pengereserve eller likviditetsreserve.

Telle penger

Hva er et likviditetsbudsjett?

Vi må sette opp et driftsbudsjett for å kunne utarbeide et likviditetsbudsjett. Grunnen er at det ene budsjettet bygger på det andre. Mens driftsbudsjettet har fokus på inntekter og kostnader, bruker vi innbetalinger og utbetalinger i likviditetsbudsjettet. Vi må ta utgangspunkt i inntektene for å kunne budsjettere innbetalingene. Det samme gjelder kostnadene og utbetalingene.

Se sammenlikningen mellom driftsbudsjettet og likviditetsbudsjettet nedenfor:

Driftsbudsjett og likviditetsbudsjett
Driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Forskjellen mellom inntekter og innbetalinger er bare en tidsforskyvning. Det vil si at hvis kundene har 30 dagers betalingsbetingelser, vil salget vårt i januar bli til innbetalinger i februar, osv. Se skissen nedenfor:

Salg i måned

Innbetales i måned

februar

mars

april

januar

750.000

750.000

februar

830.000

830.000

mars

790.000

790.000

En annen forskjell mellom inntekter og innbetalinger kan være merverdiavgift. Det skjer når omsetningen vår er avgiftspliktig. Vi legger da til merverdiavgift på prisene. I så fall ville oversikten ovenfor sett slik ut:

Salg i måned

Innbetales i måned

uten mva

med mva

februar

mars

april

januar

750.000

937.500

937.500

februar

830.000

1.037.500

1 037.000

mars

790.000

987.500

987.500

Vi må altså budsjettere alle innbetalingene fra kundene for hele året, måned for måned. På samme måte må vi budsjettere alle utbetalingene til leverandørene for hele året, måned for måned. Vi må også ta med utbetalingene til personalet (lønn) og andre faste kostnader. Her må vi ikke glemme utbetalinger til å dekke merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, avdrag på lån osv.


Likviditetsbudsjett for VVS-spesialisten

Dette er vist i oversikten for firmaet VVS-spesialisten nedenfor. Oppsettet gjelder januar og februar måned. Vi tar utgangspunkt i bankinnskuddet i begynnelsen av perioden. Når vi regner ut summen av alle innbetalinger minus summen av alle utbetalinger, får vi et innbetalingsoverskudd (eller -underskudd) for perioden. Dersom vi legger til eller trekker fra bankinnskuddet i begynnelsen av perioden, finner vi bankinnskuddet i slutten av perioden. Dette beløpet blir IB i neste periode.

VVS-spesialisten

januar

februar

IB på bankinnskuddet per første dag i måneden

50.000

100.000

Innbetalinger fra kundene

1.300.000

1.275.000

– utbetalinger til vareleverandører

600.000

575.000

– utbetalinger til personale/lønn

250.000

250.000

– utbetalinger for andre faste kostnader

340.000

350.000

– utbetalinger til ev. mva. og avdrag

60.000

50.000

= +/– Innbetalingsoverskudd eller innbetalingsunderskudd
i perioden

50.000

50.000

= UB på bankinnskuddet per siste dag i måneden

100.000

150.000

En slik oversikt må lages for alle måneder. Dette er enkelt å gjøre i et regneark, og vi kan da vise utviklingen grafisk. Kontroller også tallene mot grafen nedenfor:

Likviditet
Likviditet

Forskjell mellom driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Her følger en oversikt over hva som hører hjemme i et driftsbudsjett, og hva som hører hjemme i et likviditetsbudsjett. Tallene er hentet fra Morten og Minoos support.

Driftsbudsjett

Likviditetsbudsjett

Salgsbudsjett (inntekter)

275.000

Innbetalinger fra kunder
Bygger på salgsbudsjettet, men er justert for tidsforskyvning og merverdiavgift

300.000

Varekostnadsbudsjett

25.000

Utbetalinger til leverandører
Bygger på salgsbudsjettet, men er justert for tidsforskyvning og merverdiavgift

27.000

Faste kostnader

 • Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift
 • Administrasjonskost
 • Renter

90.000

118.000
10.000

Utbetalinger av faste kostnader og annet

 • Tar hensyn til utbetalingstidspunktet
 • Inklusive eventuell merverdiavgift
 • Avdrag
 • Investeringer, kapitalutviding og låneopptak
 • Momsoppgjør, betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, feriepenger, firmaskatter og utbytte

Sum utbetalinger av faste kostnader og annet

223.000

 • Avskrivinger

28.000

 • Ikke avskrivinger

0

Resultat

+4.000

Likviditetsoverskudd/-underskudd

+50.000

Legg særlig merke til forskjellen mellom inntekter og innbetalinger og mellom kostnader og utbetalinger.

Læringsressurser

Budsjettering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Budsjettkalkulator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Personlig økonomi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter