Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. SelskapsformerChevronRight
  5. Aksjeselskapets organerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Aksjeselskapets organer

Vi skal se mer på aksjeselskapet som selskapsform. Vi skal lære litt om generalforsamlingen, litt om styret og om daglig leder.

Ansatte i et firma som jobber. Foto.

Styrets organer

Ettersom aksjeselskapet er et selskap og ikke en person, må det handle gjennom etablerte organer.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av selskapets eiere og er øverste myndighet i selskapet. Det holdes årlig generalforsamling, innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. Da fastsetter en blant annet resultatregnskapet, disponering av overskudd og utdeling av utbytte, og andre saker som etter lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen må velge en revisor, ettersom aksjeselskaper har revisjonsplikt. Foretak med en omsetning under 5 millioner kroner kan etter nye regler søke om fritak for å ha revisor.

Styret

Styret velges av generalforsamlingen og skal bestå av minst tre medlemmer og en leder. Styret kan selv ha den daglige ledelsen, men vanligvis blir det ansatt en egen leder. Styret er blant annet ansvarlig for at det føres ordentlig regnskap. Styremedlemmene er ikke ansatt i firmaet.

Styret bør møtes minst fire ganger i året. Ofte holdes det styremøte annenhver måned for blant annet å gå gjennom resultatutviklingen de siste to månedene.

Etter den nye aksjeloven har styret et mye større ansvar. Hvis styret unnlater å gjøre noe som er pålagt etter loven, kan styremedlemmene bli erstatningsansvarlige. Det er spesielt viktig å følge opp likviditeten og den lovbestemte størrelsen på egenkapitalen.

Styret er virksomhetens øverste ledelse. Styret skal ta seg av viktige oppgaver og bidra til utvikling av selskapet. Man bør derfor unngå at styret blir en forsamling av venner og familie.

Daglig leder

Styret bør lage en instruks for daglig leder. Den kan inneholde:

Mål for stillingen
Hva styret ønsker å oppnå ved å ansette daglig leder.

Organisasjon og plassering
Ved hjelp av et organisasjonskart kan en vise at daglig leder står mellom styret og organisasjonen ellers.

Ansvar, myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger
Det ansvaret og den myndigheten som daglig leder er gitt av styret, må spesifiseres. Det kan være at styret setter grenser for bruken av større pengebeløp o.l. I slike tilfeller må vedkommende hente tillatelse fra styret.

Generelle arbeidsoppgaver for daglig leder
Daglig leder kan også ha tittelen administrerende direktør. Vedkommende tar hånd om den daglige driften etter styrets retningslinjer.

Læringsressurser

Selskapsformer