Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. SelskapsformerChevronRight
  5. Hva er et aksjeselskap? ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er et selskap med begrenset ansvar. I et slikt selskap er ingen av eierne ansvarlig for mer enn den innskutte aksjekapitalen. Det er nok med én aksjonær. Aksjeselskap er den vanligste selskapsformen i Norge.

Oslo Børs

Aksjekapital

Aksjekapital er den verdien eierne spytter inn i et aksjeselskap. Ved oppstart av et selskap (bedrift) kjøper eierne en andel av aksjene og sørger for kapital (penger) til bruk i oppstarten.

Aksjekapitalen har lenge vært på minst 100 000 kr. Dette kravet er nå redusert til 30 000 kr. Aksjekapitalen må settes inn på bedriftens konto. En aksje er et eierbevis for den enkelte aksjonær.

For å kunne registrere et aksjeselskap må det holdes stiftelsesmøte og en konstituerende generalforsamling. Generalforsamlingen er et møte for eierne.

Aksjeloven

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper. En ny aksjelov trådte i kraft 1. januar 1999. Loven gjelder også for selskaper som er stiftet før denne datoen.

Siden ansvaret i et aksjeselskap er begrenset, er det naturlig at loven ivaretar kreditorenes interesser, altså de som har lånt til selskapet eller gitt kreditt. Dersom selskapet går konkurs eller blir oppløst av annen grunn, skal selskapets kreditorer ha full erstatning før det eventuelt utbetales noe til aksjonærene.

Aksjeloven tar også sikte på å verne aksjeeierne i selskapet mot å bli svindlet og lurt. Loven krever derfor stor åpenhet om selskapets forhold.

Rettigheter

Det er naturlig å velge aksjeselskapsformen når bedriften alt fra starten har en viss størrelse, eller ved etablering i en risikobransje. Du blir lønnsmottaker i bedriften og drar nytte av sykepengeordningen, ferieloven og arbeidsmiljøloven.

Du vil også komme inn under ordningen med yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet. Du har dermed langt større trygghet ved å etablere et aksjeselskap enn ved å drive et enkeltpersonforetak.

Skal du involvere venner og bekjente i etableringen, er det viktig for vennskapet at dere gjør skikkelige avtaler. Her er det store fordeler ved å drive et aksjeselskap. Selskapet kan bare etableres og drives i samsvar med lovverket, noe som er et godt grunnlag for å ivareta den enkeltes interesser og rettigheter. Ved å velge denne selskapsformen kan mange unødvendige diskusjoner unngås.

De største aksjeselskapene kalles ASA, allmennaksjeselskap. Når de når en viss størrelse, må aksjekapitalen økes til minst én million kroner. Det finnes om lag 600 slike selskaper i Norge.

Læringsressurser

Selskapsformer