1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. HMS-arbeid og internkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS-arbeid og internkontroll

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – helse, miljø og sikkerhet.

Glade kollegaer. Foto.

Systematisk HMS-arbeid

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står sentralt i å skape et godt arbeidsmiljø.

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, kartlegge farer og problemer og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Kravene til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid finner vi i arbeidsmiljøloven § 3-1

«For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.»

Helse, miljø og sikkerhet henger sammen og påvirker hverandre
Helse, miljø og sikkerhet henger sammen og påvirker hverandre

Internkontroll

Formålet med internkontroll er få i gang forbedringsarbeid i virksomheten (bedriften) når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljøskader fra produkter eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljøet mot forurensning og bedre behandling av avfall.

Arbeidet kan for eksempel følge disse fasene (se også figuren):

Igangsette

 • ta initiativ til arbeidet
 • informere og motivere
 • sette mål og beskrive ansvar og myndighet
 • organisere og planlegge innføringen

Kartlegge

 • skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter
 • kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet
 • systematisere og oppbevare dokumenter
 • kartlegge problemområder

Planlegge og prioritere

 • planlegge og prioritere tiltak
 • lage handlingsplan for gjennomføring

Følge opp

 • gjennomføre tiltak
 • rette opp feil og mangler
 • gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften
 • foreta jevnlig gjennomgang

Arbeidstilsynet

Hvordan skal vi komme i gang med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet? Og hvordan kan vi kontrollere at lover og forskrifter på HMS-området blir fulgt?

Arbeidstilsynet skal informere og veilede om forskriftenes krav og prinsippene for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. På Arbeidstilsynets hjemmeside finnes det oversikt over brosjyrer, skjemaer, regelverk og annet nyttig informasjonsmateriell.

http://www.arbeidstilsynet.no

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter