1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. Bygg- og anleggsbransjenChevronRight
 4. ArbeidsforholdChevronRight
 5. Lov og forskrifterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lov og forskrifter

Loven som styrer all bygge- og anleggsvirksomhet, er: lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Den er svært viktig, og det er flere forskrifter og veiledninger knyttet til den.

I § 1-1. Lovens formål, står følgende:

 • Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
 • Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
 • Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
 • Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
 • Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Denne paragrafen sier oss at dette er en svært viktig og omfattende lov. Ut fra denne loven er det lagd forskrifter som gir nærmere bestemmelser om hvordan loven skal overholdes.

Arealplan og reguleringsplan

Arealplan Sørum kommune

Før en kan gjøre inngrep eller bygge i et område, er det viktig å sette seg inn i hvilke planer som finnes. Det er kommunen som har ansvar for at det er en arealplan med kart som er en del av kommuneplanen for hele kommunen. Et slikt plankart viser hva ulike områder kan eller skal brukes til. Dersom det er et område som er regulert til boligformål, må det først være lagd en reguleringsplan før en kan få godkjent bygging. I tillegg til reguleringsplanen vil det også være bestemmelser som forteller hvordan det kan bygges.

Krav til bygget

 • Bygget må tåle alle typer naturlaster som regn, vind og snø. I tillegg må veien eller bygget stå støtt, slik at det ikke flytter seg eller blir utsatt for ras.
 • Bygget må være bygd og sikret mot at det skal oppstå brann og at brann kan spre seg.
 • Bygget skal ha godt inneklima og gode materialer, slik at de som bruker bygget, ikke får problemer med helsen.
 • Bygget skal ha en kvalitet som gjør det egnet til det det skal brukes til.
 • Bygget skal være energieffektivt. Det vil si at behovet for energi til oppvarming, lys og mange andre behov skal være så lite som mulig.

For at disse kravene skal bli oppfylt, er det mange ulike forskrifter. Byggteknisk forskrift og brannforskrift er svært sentrale. I tillegg til forskrifter er det lagd standarder og veiledninger for hvordan en skal kunne oppfylle de krav som stilles.

Lenker

Hos Norsk standard og Byggforskserien koster det penger å få tilgang til det meste av fagstoffet. Det er ikke offentlig og gratis.

Læringsressurser

Arbeidsforhold