1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Bygg- og anleggsbransjenChevronRight
  4. ArbeidsforholdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeidsforhold

Arbeidsforhold er vi alle i, på den ene eller den andre måten, når vi er kommer ut i arbeidslivet. Men det kan være svært forskjellig om vi er ansatte lønnsmottakere, selvstendig næringsdrivende eller ansatt i bemanningsforetak, og om vi får betalt etter timer, stillingsprosent eller arbeidsmengde.

Arbeidsforhold, lovverk og reguleringer

Når vi deltar i arbeidslivet, betyr det at vi har en form for stilling der vi mottar betaling for utført arbeid. Ordet arbeidsforhold er egentlig sammensatt av ordene arbeid og forhold. Her vil betalingen vi får, utgjøre en sentral del, og forholdene vi jobber under, en annen sentral del.

Du har kanskje hørt om arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, som NHO og LO. Denne typen organisasjoner skal ta vare på arbeidsgivers eller arbeidstakers rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Til å styre dette har vi Arbeidstilsynet, som kontrollerer om bedrifter driver lovlig, og arbeidsmiljøloven, som er en del av HMS-arbeidet for alle organisasjoner og bedrifter.

Bemanningsforetak

På flere store byggeprosjekter er det slik at entreprenøren som står for produksjonen, ikke har nok egne ansatte til å utføre jobben. De leier da inn personell fra bemanningsforetak. De som blir leid inn, er ansatt i bemanningsforetaket. De har krav på samme lønn og vilkår som de som arbeider for entreprenøren, men når en er utleid, er det fortsatt bemanningsforetaket som er arbeidgiver. Vilkår for innleid arbeidskraft er regulert i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) § 14-11 og § 14-12.

Arbeidsmiljøloven om bemanningsforetak.

Selv om loven er klar, er det svært variert i hvilken grad lovverket blir praktisert av alle som står for utleie av arbeidskraft. Et bemanningsforetak har ingen faglig ledelse og heller ikke ansvar for opplæring. Ofte er det korte kontrakter for den som blir leid ut. Når kontraktsperioden er over, har innleiefirmaet ikke lenger noe ansvar for rettighetene til de ansatte i bemanningsforetaket, slik de har for egne ansatte. Er du ansatt i et bemanningsforetak, er det heller ikke sikkert at du har krav på lønn dersom foretaket ikke har noe å leie deg ut til, eller samme krav på lønn under sykdom.

Rapport om ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet i 2017.

Selvstendig næringsdrivende

Når en har tatt fagbrev, er det noen som går videre og velger å registrere seg som selvstendig næringsdrivende. Tar du på deg oppdrag i egen regi, må du sørge for at enkeltpersonforetaket ditt er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Du må da selv sørge for å sette av penger til skatt og pensjon. Du må også tegne sykepengeforsikring hos NAV om du skal få utbetaling under sykdom. Tar du på deg oppdrag som du ikke fører regnskap og melder inn merverdiavgift for, kalles det svart arbeid. Svart arbeid er forbudt, og det vil heller ikke gi den som får utført arbeidet, noen garanti for kvaliteten på det som er utført.

Lønn og akkord

I bygg- og anleggsbransjen har det vært vanlig at en stor del av de som utfører arbeidet, er organisert i en fagforening. Lønn- og arbeidsforhold er da blitt regulert i avtaler mellom det aktuelle fagforbundet og tilsvarende organisasjon for arbeidsgiverne, og de har kommet fram til en tariff som regulerer lønnen.

For flere fag er det vanlig at arbeidet blir betalt etter den mengden arbeid som er utført. Dette kalles for akkord. Forskjellige typer arbeidsoppgaver har da en egen pris, og arbeideren får gjort opp for jobben etter mengden utført arbeid. Akkordarbeid kan føre til hardere arbeidspress, men det gir samtidig akkordlaget mer selvstendighet og ofte høyere lønn enn en fast timebetaling.

Læringsressurser

Arbeidsforhold