Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. Uttrykkshistorien, trender og stilarterChevronRight
  5. Ti epoker i filmens historieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ti epoker i filmens historie

Filmspråket har utviklet seg kontinuerlig fra 1890-tallet og fram til i dag. I denne oversikten har vi likevel valgt å presentere ti viktige stilepoker i filmens historie. Filmspråket avspeiler politiske og filosofiske strømninger i den perioden filmene har blitt til i.

Stumfilmen

Filmscene (1920)
Filmscene (1920)

Begrepet stumfilm blir brukt om en film som kun inneholder bilder, ikke lydspor. I filmens første år var det vanlig at visningen av filmen ble akkompagnert av en pianist eller et orkester. I mange stumfilmer ble deler av fortellingen formidlet ved trykte tekstplakater, såkalte mellomtekster. Stumfilmen hadde sin styrke i bruken av lys og skygge, og stumfilmens stjerner var mestere i å uttrykke følelser ved hjelp av gester, blikk og mimikk. Les mer.

Klassisk film

The Birth of a Nation (1915)
The Birth of a Nation (1915)

Det som ofte blir kalt den klassiske fortellende filmen er i særlig grad knyttet til den amerikanske filmen, slik denne ble utviklet i Hollywood i perioden fra rundt 1910 fram til slutten av 2. verdenskrig. Den klassiske filmen etablerte et sett med normer for hva som blir oppfattet som naturlig når vi ser fiksjonsfortellinger på film. Les mer.

Montasjefilm

Eksempel på montasje
Eksempel på montasje

Montasje handler om å oppnå en bestemt effekt gjennom å sette sammen flere elementer på en bestemt måte. Sammenkoblingen formidler da et annet budskap enn enkeltelementene. Innen film knyttes montasje spesielt til teknikker som ble utviklet av sovjetiske filmskapere på 1920-tallet. Noen ganger snakker en derfor om sovjetisk montasjefilm. Les mer.

Ekspresjonistisk film

Dr. Caligaris Kabinett
Dr. Caligaris Kabinett

Ekspresjonismen som stilretning innen filmen oppsto i Tyskland i tiden etter første verdenskrig, før nazistene tok makten på begynnelsen av 30-tallet. Det filmatiske uttrykket er i slekt med annen ekspresjonistisk kunst, særlig den modernistiske malerkunsten, med bruk av få detaljer og forvridde form. Les mer.

Neorealisme og poetisk realisme

Roma- åpen by (1945)
Roma- åpen by (1945)

Neorealismen oppsto i Italia i tiden like etter 2. verdenskrig, som en reaksjon mot den klassiske filmen. I stedet for fantasifortellinger ville man lage filmer som viste vanlige mennesker og realistiske person- og miljøskildringer. I Frankrike kom realismen i filmen til uttrykk gjennom det som ble kalt poetisk realisme. Les mer.

Surrealistisk film

Surrealistisk bildekunst
Surrealistisk bildekunst

Surrealisme er en kunstretning som for alvor slo gjennom på 1920-tallet. Surrealistene tok utgangspunkt i det ubevisste som inspirasjon i kunsten. De var inspirert av psykoanalysen, slik denne ble utviklet av Sigmund Freud og hans elever. Les mer.

Film noir

Joseph Cotten i filmen "Den tredje mann".
Den tredje mann (1949)

Film noir er en filmsjanger som hadde sin storhetstid i USA på 1940-tallet, men med viktige referanser til europeisk førkrigsfilm. Felles for filmene i denne sjangeren er såkalt low-key lyssetting, som er kjennetegnet av tydelige skiller mellom lys og mørke. Et annet trekk er at mange av filmene henter handlingen fra detektivhistorier eller historier som på en eller annen måte handler om forbrytelser. Les mer.

Fransk nybølgefilm

Hiroshima Mon Amour (1959)
Hiroshima Mon Amour (1959)

På 1950-tallet dukker mer modernistiske tendenser frem hos unge franske filmregissører. De var opptatt av film som kunstuttrykk, og så på regissøren som en kunstner som brukte sitt kamera på samme måte som forfatteren brukte pennen og maleren penselen. Filmene fikk et dokumentarisk preg, siden opptakene skjedde på location, ikke i studio. Les mer.

Postmodernistisk film

Simpsons
Simpsons

Mens de modernistiske filmskaperne stilte seg avvisende til massekulturen, gjør postmodernistene det motsatte. De kombinerer nytt og gammelt, høykultur og massekultur. Postmoderne filmskapere spiller på allusjoner (referanser) til kjente medietekster og ironiserer over både egne og andres verk. Resultatet er ofte et lekent og frodig uttrykk. Les mer.

Dogmefilm

Idiotene (1998)
Idiotene (1998)

Dogmefilm er et konsept som ble introdusert i 1995 av en gruppe danske filmregissører som kalte seg Dogme 95. Gruppen ønsket å skape en motvekt mot kommersialiseringen og effektmakeri i film. For å oppnå dette laget de en rekke regler som skulle sikre enkelhet i filmene, og som regissørene måtte skrive under på. Les mer.

Læringsressurser

Uttrykkshistorien, trender og stilarter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale