Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
  5. Kringkasting i krigsåreneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kringkasting i krigsårene

9. april 1940 gjennomførte partileder for Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, et statskupp for første gang i verden på radio. Okkupasjonsmakten brukte alle medier, også radioen, som propagandaredskaper. NRK hadde daglige sendinger på tysk.

Vidkun Quislings statskupp i norsk radio 9. april 1940 (NRK)

I 1941 ble alle radioapparater inndratt av myndighetene, men mange lyttet i smug til Stemmen fra London. Den norske regjeringen i London hadde egne sendinger med informasjon og propaganda på BBC.

Krig i Norge

9. april 1940 ble Norge angrepet av tysk krigsmakt. I løpet av 24 timer var Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Egersund, Kristiansand, Arendal, Horten og Oslo besatt av tyske tropper. Den norske regjering hadde sittet sammen siden klokka halv to på natta, og hadde avvist den tyske sendemannen Curt Bräuers krav om overgivelse og fattet vedtak om ”alminnelig mobilisering”. Denne opplysningen ble sendt ut gjennom NRK flere ganger ut over ettermiddagen 9. april. Etter at tyskerne hadde tatt kontrollen i NRKs studio ved femtida, var sendingen fra Oslo stengt i nærmere tre timer.

Statskupp på radio

I den forvirringen som rådet gikk lederen av partiet Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, som bare hadde fått ubetydelig oppslutning ved flere valg, de få skrittene fra sitt rom på hotell Continental og ned til NRKs studio, hvor han klokka 19:30 framførte sitt budskap til det norske folk. Han erklærte at den flyktende regjering Nygaardsvold var trådt tilbake til fordel for en regjering utgått av ”den nasjonale samlingsbevegelse” med ham selv som statsminister, og at all mobilisering var stanset.

Dette er blitt kalt verdens første statskupp gjennom kringkasting, og inngikk ikke i de offisielle tyske planene for invasjonen i Norge.

Les mer

Quisling hadde derimot støtte fra de nasjonalsosialistiske partifunksjonærer ved den tyske legasjon i Oslo. Det var Hans Wilhelm Scheidt som gikk til NRK og krevde overfor riksprogramsjef Olav Midttun at Quisling skulle få slippe til med sin regjeringserklæring.

Krigshandlingene i Norge ble avsluttet da regjeringen og kongen forlot Tromsø med den britiske krysseren ”Devonshire” 7. juni. Tre dager senere undertegnet general Otto Ruge avtalen med tyskerne om å overgi alle styrker som fortsatt stod under våpen i Norge. Vi var okkupert av Tyskland. Men flere medarbeidere fra NRK fulgte med konge og regjering og etablerte i samarbeid med BBC London radio, som gjennom sine sendinger skulle få stor betydning for stemningen i det okkuperte Norge.

Høsten 1940 hadde tyskerne oppgitt tanken på å få etablert en bred nasjonal samlingsregjering, som de hadde klart i Danmark. Den tyske rikskommissæren Josef Terboven forbød derfor 25. september alle andre politiske partier enn Nasjonal Samling, og utnevnte 13 ”kommissariske” statsråder som skulle stå for styringen av landet. Som en konsekvens av dette ble både NRKs direktør, Egil Sundt, og riksprogramsjef Olav Midttun avsatt av Nasjonal Samling. Styret i Norsk rikskringkasting ble formelt entlediget 7. desember 1940, men hadde ikke vært innkalt til møte siden nyordningen i slutten av september da den kommissariske statsråden for kultur- og folkeopplysning, Gulbrand Lunde, ga Hamar-advokaten Wilhelm Frimann Koren Christie fullmakt til å omorganisere NRK med tittelen riksfullmektig.

Det oppstod til dels voldsomme personlige og politiske motsetninger mellom ulike fraksjoner av NS i NRK. Christie ble i 1941 etterfulgt av NS-fylkesmann i Bergen og Hordaland, Kjetil Harnoll. Og han igjen i 1942 av professor Hans Skarphagen ved NTH. Hans Fredrik Dahl peker på at flere av ”den nye tids folk” i NRK hadde vært pionerer på kringkastingens område i Norge. Carl Bødtker, Edvard Sylou-Creutz og Gustav Berg-Jæger hadde alle vært knyttet til Kringkastingsselskapet AS. Tilman Hartenstein skriver i Radioteatrets historie at de høyreorienterte hørespillforfatterne ”formidlet politiske og nasjonale klisjeer i en radiosæregen kombinasjon av heimstaddiktning, tilgjort folkelighet og opphøyd utopisk atmosfære. Radioteatret framsto som uttrykksform for den delen av norsk litteraturliv som passet godt i NS-ideologiens Blut-und-Boden”.

Kringkastingen som propagandaverktøy

Politisk ble kringkastingen prioritert høyt av de nye makthaverne i landet. En rullerende radioutstilling, ”Kringreisa”, ble satt i gang i Stavanger i desember 1940. Radioen ble sett på som et viktig propagandainstrument for tyskerne og Nasjonal Samling, men med de faste nyhetssendingene som var blitt etablert fra Radio London hver dag klokka 18:30, ble radioapparatene et tveegget sverd.

2. august 1941 kastet derfor nazimyndighetene kortene i propagandakrigen over eteren ved å kunngjøre at samtlige radiomottakere i visse deler av landet skulle innleveres til politiet. Det var bare en eksklusiv gruppe NS-medlemmer som fikk beholde radioapparatene sine. Det ble av tyskerne opplyst at 538.000 radioapparater ble levert inn.

Les mer

Til tross for at det kunne straffes med inntil to års tukthus i Tyskland dersom det ble oppdaget at du fortsatt hadde et radioapparat ulovlig, var det mange som beholdt dem. Og det var jo heller ikke så lenge siden mange radioamatører hadde bygget sine egne krystallapparater. På Norsk hjemmefrontmuseum i Oslo kan en se eksempler på kreative løsninger for hvordan de ulovlige radiomottakerne kunne skjules. Og inndragningen resulterte i en oppblomstring av et annet nyhetsmedium – den illegale presse. Mange av disse enkle, stensilerte blekkene inneholdt ikke annet enn nyhetene fra London.

Illegal radiolytting under okkupasjonen. Foto.
Illegal radiolytting under okkupasjonen.

Dette er London

Den daglige kontakten med NRKs redaksjon i London og den norske eksilregjeringen var svært tett. De holdt begge til i det norske regjeringskontorbygg Kingston House ved Hyde Park.

Så selv om den redaksjonelle frihet formelt ble opprettholdt, kunne ”stemmen fra London”, Toralv Øksnevad, skrive til Kirke- og undervisningsminister Nils Hjelmtveit at ”det er oss meget maktpåliggende å være i samsvar med våre civile og militære myndigheter.”

Hans Fredrik Dahl gir i boka ”Dette er London” Øksnevad en betydelig del av æren for den tillit som ble etablert mellom regjeringen og NRK i London.

Stemmen fra London

0:00
Stemmen fra London

Sendingen fra London bestod av en halv time med BBC-nyheter med norsk tale tidlig om morgenen, en hovedsending på en halvtime om kvelden med BBC-nyheter og et rent norskprodusert program, og til slutt en sending på ti minutter rett over midnatt som vesentlig tok for seg den militære situasjonen.

Nyhetsbulletinen fra BBC hadde forrang i sendingene. Nyhetene fra Norge ble formidlet fra pressekontoret ved den norske legasjon i Stockholm. Og i tillegg kom kongens og statsrådenes taler og små kronikker av ulike NRK-medarbeidere. Dette var nyhetskommentarer gitt en personlig, delvis kåserende form, men med en sterk moralsk appell.

Et helt spesielt tilbud fra London Radio var særmeldingene. Disse hadde verken BBC eller NRK noen innflytelse på. Heller ikke norske myndigheter hadde ansvaret for disse kodemeldingene, som var beregnet for agenter i det okkuperte Norge. Det var det britiske forsvarsdepartementet som leverte meldingene direkte på hallomannens bord, ofte i siste liten under selve avviklingen av sendingen.

Særmeldinger

0:00
Særmeldinger
Les mer

Etter hvert som motstandsbevegelsen i det okkuperte Norge ble bedre organisert, vokste særmeldingene i antall. De understreket den konspirative forbindelsen mellom London Radio og motstandsbevegelsen, noe som sikkert bidro til å øke sendingenes verdi. Svært få forstod hva meldingene betydde, men en oppfattet at de for noen få var svært viktige.

På et bestemt område fikk okkupasjonstida en avgjørende betydning for NRK. Helt fra institusjonen var blitt vedtatt opprettet av Stortinget, hadde det vært klart at lokalene i den nedlagte Brødrene Hals’ Pianofabrikk i Continental-kvartalet i Oslo sentrum var helt utilfredsstillende for en moderne kringkaster. I april 1940 stod nybygget på Marienlyst fortsatt ikke klart. Og allerede før det skjer, kommer okkupasjonsmaktens krav om at bygget må utvides. Ja, vi snakker faktisk om en fordobling av arealet med en helt ny ”teknisk” fløy. Når så propagandakrigen i eteren innstilles høsten 1941, dempes også iveren etter å få nybygget ferdig. Byggekomiteen omgikk imidlertid ordren om stans i virksomheten, og de offensive byggeplanene fullføres nærmest i illegalitet.

Tyske sendinger fra Marienlyst

Etter at de norske lytterne forsvant med inndragning av radioapparatene, ble også sendetiden skåret ned fra over ti timer daglig til under åtte timer. Og det var de rimeligste sendingene, de med grammofonmusikk, som økte i forhold til de mer kostbare programmene. I 1944 utgjorde musikken omkring 65 % av den totale sendetiden, mot noe under halvparten i 1940.

En stadig større del av kostnadene ved driften av kringkastingsnettet i Norge ble dekket av Reichskommissariat. Det oppholdt seg nærmere 400.000 tyske soldater i landet, og de måtte naturligvis få sitt eget radiotilbud. Det begynte allerede i 1940 med daglige sendinger av to timers varighet, men dette økte jevnt utover slik at det i 1944 daglig ble sendt åtte og en halv time radio på tysk.

Les mer

Tyskernes øvrige sendinger fra Oslo forteller mye om hvor viktig radioen er som propagandainstrument i en krigssituasjon. Abteilung Rundfunks norske medarbeidere laget nyhetssendinger med tanke på nordmenn ute. Disse ble sendt på linje til Berlin og spredt fra kraftige kortbølgesendere i Zeesen. Det ble også laget egne sjømannssendinger rettet mot 40.000 norske sjøfolk som seilte under hele krigen i utenriksfart. Hver fjortende dag ble det laget en nyhetssending beregnet for nordmenn som oppholdt seg i Sverige. ”Over grensen” skulle nøytralisere tyskfiendtlige nyhetsoppslag i Sverige og oppfordret nordmenn til å vende tilbake. Rettsoppgjøret innad i NRK ble lettere enn mange hadde fryktet. Bare to av de 51 funksjonærer ansatt 8. mai 1945 som var medlem av Nasjonal Samling hadde vært ansatt i NRK 9. april 1940. I tråd med prinsippet om at alle disposisjoner etter 28. september 1940 var å betrakte som illegitime, ble de 56 funksjonærene som var tilsatt av NS-regimet, men som selv ikke var eller hadde vært medlem av partiet, formelt oppsagt. Men de fleste av dem var klar til å rykke inn i stillingene sine igjen så snart de ble utlyst. De fleste var tilbake allerede høsten 1945.

Læringsressurser

Mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale