1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og tallChevronRight
  5. Medieundersøkelsen Barn og medierChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medieundersøkelsen Barn og medier

Medieundersøkelsen Barn og medier utgis i mai annethvert år. I forbindelse med utgivelsen av Medieundersøkelsen Barn og medier har vi intervjuet seniorrådgiver for barn og medier i Medietilsynet, Thomas Hepsø, som er hovedansvarlig for denne medieundersøkelsen. Hva er undersøkelsen Barn og medier?

– Medietilsynets barn og medier-undersøkelser er en nasjonal kartlegging av barn og unges mediebruk, medieforståelse og risikoatferd. Undersøkelsene er representative og har blitt gjennomført annethvert år siden 2003 for aldersgruppen 9 til 16 år. I tillegg gjør vi også en kartlegging av foreldre med barn i alderen 1 til 16 år. Hovedfokuset har vært å kartlegge hvordan foreldrene oppfatter barnas opplevelser og erfaringer med digitale medier. Undersøkelsen ser også på foreldrenes regulering av barnas mediebruk, samt deres meninger om barnas mediebruk. Dette gjør vi for å avdekke gap mellom digital mediebruk, kompetanse og holdninger.

Hvordan jobber dere med undersøkelsen Barn og medier?

– Medietilsynet er faglig ansvarlig for undersøkelsen både når det gjelder spørsmål og spørsmålutforming, metode, gjennomføring og rapportering. Datainnsamling og databearbeiding er gjennomført av Sentio Research Norge i nært samarbeid med Medietilsynet. Vi henter inn innspill fra mange ulike aktører som jobber i dette feltet og ikke minst fra vårt eget ungdomspanel. Innspill og bidrag fra samarbeidspartnere i nettverket er derfor svært viktige for å kunne innhente viktig kunnskap.

Hva er det som særpreger barn og unges mediebruk?

– Barn og unges trygge mediebruk er et sektorovergripende felt både på innholdssiden og på myndighetsnivå. Trygg bruk av digitale medier omfatter ansvarsområder til flere fagetater under flere departementer. En rekke departementer, offentlige etater og private aktører vil derfor se fordeler med å kunne utveksle erfaringer, tiltak og innsatser rettet mot barn og unges mediebruk via et koordinerende organ som Medietilsynet Trygg bruk. Medietilsynets kartlegginger gjennom flere år har forsøkt å fange opp viktige og relevante endringer i barn og unges mediebruk. Raske endringer i digitale medier gjør at det alltid er en utfordring å stille spørsmål de unge opplever som relevante.

Hvordan registrerer dere barn og unges mediebruk?

– Det er samlet inn svar fra flere tusen barn i alderen 9 til 16 år. Datainnsamlingen er gjennomført på skoler ved bruk av elektronisk spørreskjema. Parallelt med denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse med fokus på foreldre til barn i alderen 1 til 16 år. Praktisk gjennomføring av undersøkelsen ble gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta.

– For å oppnå et mest mulig representativt utvalg, ble rekrutteringen basert på klyngeutvalg. Landet ble delt inn i ulike regioner, før det deretter ble tatt kontakt med skoler i de ulike regionene. Det ble lagt vekt på at skolene skulle være typiske for den landsdelen de var i, og at det var en viss spredning mellom store og små skoler, samt skoler i urbane og rurale strøk. Underveis i perioden med datainnsamling ble utvalget sjekket med tanke på representativitet, og det ble satt inn ekstra rekrutteringstiltak mot regioner hvor det var vanskelig å få vervet skoler.

Hvilken nytte har en av en slik mediebruksundersøkelse?

– Analysene fra disse undersøkelsene gjør det mulig å avdekke hvilke risikoforhold barn og unge står overfor i bruk av digitale medier. Funnene legges til grunn for etterfølgende opplysningstiltak. Bearbeidelse og analyse av tallmaterialet gir også nyttig informasjon til alle aktører som på ulikt vis arbeider med bevissthetsfremmende tiltak. Målet med disse undersøkelsene og funnene kommer de ulike aktørene til gode.

Målene med mediebruksundersøkelsene er

  • å øke kunnskapen om barns bruk av Internett, TV, spill og mobiltelefon, og kartlegge foreldres kontroll med barnas bruk av Internett, spill og mobiltelefon
  • å bevisstgjøre om trygg bruk av Internett, spill og mobiltelefon rettet mot barn
  • å få bedre oversikt over hva barn og unge gjør på nettet, slik at vi kan forebygge og forhindre risikoatferd på nettet og få oversikt over hvilken risiko noen barn og unge er utsatt for
  • å få nyttig og tilpasset veiledning til foreldre og foresatte

Læringsressurser

Mediebruk og tall

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter