Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjonsmodeller

En modell er en forenklet fremstilling av en sammenheng som ofte er mye mer komplisert. Vi kan si at en modell er en billedlig framstilling av en teori. Alle modeller forteller noe om virkeligheten, men ingen forteller alt.

En kommunikasjonsmodell som viser to personer. Den ene personen sier noe. Dette budskapet går til en sender som koder signalene før en kanal tilpasser innholdet og sender det videre til mottaker. Illustrasjon.

Det kan være nyttig å studere slike modeller som gir oss et innblikk i kommunikasjonsprosessen. Det kan gjøre det lettere å forstå hele prosessen.

Her skal vi se nærmere på de to modellene prosessmodellen og kulturfiltermodellen.

Prosessmodellen

Opphavet til navnet på modellen er den sterke vektleggingen av prosessen – hvordan informasjonen flyter fra senderen til mottakeren.

Når vi skal beskrive en kommunikasjonsprosess, bruker vi blant annet begrepene sender, budskap, støy og mottaker. Sender og mottaker er deltakerne i kommunikasjonen, og budskapet er det senderen prøver å formidle. For å sikre at budskapet blir oppfattet likt, må senderen og mottakeren samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre riktig.

Forklaring

Sender: Den som sender et budskap til en mottaker, kan være for eksempel en bedrift som sender ut et markedsføringsbudskap til målgruppen sin, eller deg som spør en venn om å møtes til lunsj.

Koding: Utformingen av budskapet må tilpasses målgruppen. For eksempel ville man formulert beskrivelsen av en datamaskin annerledes for en ekspert enn for et barn.

Budskap: det vi ønsker å formidle, for eksempel en reklamekampanje, eller noe vi ønsker tilbakemelding på.

Kanal: den måten man velger å få ut budskapet til mottakeren på – for eksempel via en SMS, i en bannerannonse på en nettavis eller en e-post.

Støy: noe som forstyrrer budskapet og gjør det vanskelig for mottakeren å forstå hva senderen vil formidle. Støy kan være for eksempel vanskelige ord, bruk av for mange emojier, skurring eller andre forstyrrelser.

Avkoding: måten mottakeren forstår budskapet på. Ofte er det her det kan oppstå misforståelser.

Mottaker: den eller de som er ment å motta budskapet, for eksempel en målgruppe.

Tilbakemelding: for eksempel at mottakeren av en SMS svarer, eller at målgruppen ser behovet for det produktet som blir annonsert.

Prosessmodellen er en modell som legger vekt på overføringen av et bestemt budskap fra sender til mottaker. Budskapet formidles gjennom en kommunikasjonskanal. Senderen har en hensikt med kommunikasjonen. Effekten er avhengig av i hvilken grad mottakeren oppfatter budskapet. De faktorene som hindrer budskapet i å nå fram, kalles støy.

Kulturfiltermodellen

Den viktigste forskjellen fra andre kommunikasjonsmodeller er kulturfilteret. Kulturfilteret er som et filter som påvirker hvordan vi koder og avkoder meldinger. Filteret er formet av kulturer vi er en del av, og erfaringene vi har. Det er en del av oss og vil derfor alltid påvirke kommunikasjonen, selv om vi ikke tenker på det i det daglige.

Kulturfilteret består av erfaringer

Vi blir nok først og fremst oppmerksomme på kulturfiltrene når de er veldig ulike – når kulturbakgrunnen er så forskjellig at det oppstår misforståelser. Likevel er kunnskap om at vi alle har litt ulike filtre, nyttig å ha i flere sammenhenger.

Kunnskap er viktig i mange kommunikasjonssituasjoner

De som jobber med markedsføring og massekommunikasjon, vil alltid tenke over hvordan budskapet de ønsker å formidle, vil bli tolket og forstått. Dyktige markedsførere har for eksempel mye kunnskap om målgruppa for en kampanje. Når de kartlegger interesser, holdninger og verdier blant målgruppas medlemmer, er det i realiteten gruppas kulturfiltre de prøver å beskrive.

Sist faglig oppdatert 10.03.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen og Øyvind Dahl

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale