Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er god kommunikasjon?

Hva er god kommunikasjon? Det er kanskje lett å legge merke til at kommunikasjonen ikke fungerer, men vet du hva som skal til for å kommunisere godt? Kan vi bli enige om noen regler?

Smilende ekspeditør veileder et par i butikken. Foto.

Du har lært litt om kommunikasjonsmodeller og at det ikke må være for mange støyfaktorer hvis budskapet skal nå fram slik det var tenkt. Du har lært at støyfaktorer ikke bare er støy i forstanden «lyd», men også slike forhold som en dialekt eller et språk mottaker ikke forstår, en relasjon mellom senderen og mottakeren som ikke er god, eller forskjellig kulturbakgrunn, som kan gjøre at man koder og avkoder ulikt.

Hvis det er noen slike støyfaktorer i kommunikasjonssituasjonen, krever det ekstra mye av deltakerne både når det gjelder koding og avkoding. Noe av det viktigste er å være velvillig innstilt til den du kommuniserer med, og prøve å ikke la støyen forstyrre.

Kan du beskrive hva god kommunikasjon er?

Se på bildene. Synes du de sier noe om hva god kommunikasjon er? Begrunn svaret ditt.

To illustrasjoner der den første viser to jenter med like klær og ulik hudfarge som smiler og ler inne på et jenterom. Den neste illustrasjonen viser jentene ute i naturen der de spiser is og smiler. Den ene er lettkledd, den andre tildekket. Illustrasjon.

Bilde 1

Tre gutter i vide, fargerike klær danser og hører på musikk i forgrunnen. I døra bak står en langhåret og svarkledd gutt og spør: «Var det ikke her festen skulle være da..?». Illustrasjon. Illustrasjon.

Bilde 2

12 personer med ulik klesstil som smiler og ler. Illustrasjon.

Bilde 3

Symmetrisk relasjon og kommunikasjon

En symmetrisk relasjon innebærer at kontroll, makt og myndighet er jevnt fordelt mellom partene, slik at de danner likeverdige relasjoner. Ofte oppleves det slik i forholdet mellom gode venner eller kolleger som i ord og handling viser gjensidig respekt for hverandre. Symmetri forutsetter balanse i forholdet og at man opplever hverandre som jevnbyrdige.

Hvis partene ikke er likeverdige, kaller vi kommunikasjonen asymmetrisk. Vi vil alle oppleve å være i situasjoner der den vi kommuniserer med, har makt over oss, eller at vi har makt over ham eller henne. Et eksempel på en asymmetrisk relasjon er forholdet mellom lærer og elev. Læreren har makt til å sette karakterer og vurdere din atferd og orden. Derfor vil du sannsynligvis kommunisere annerledes med læreren din enn med for eksempel lillebroren din. Du vil antakelig tilpasse både ordvalg og tonefall fordi det vil kunne gi ulike reaksjoner. Tenk deg forskjellen på å si «gå og legg deg» til henholdsvis læreren og lillebroren din. Hvordan påvirker relasjonen kommunikasjonen i disse to situasjonene?

Se på bildene igjen. Hvem synes du det ser ut som har en symmetrisk relasjon? Diskuter!

God kommunikasjon

God kommunikasjon handler altså om å være bevisst på situasjonen, hvem vi kommuniserer med, og hva som kan skape misforståelser. Det vil igjen bety at vi må tilpasse både verbalspråket og det nonverbale språket til hver enkelt situasjon.

En arbeidsplass er en arena hvor folk med ulik kulturell bakgrunn, ulik status og ulike relasjoner møtes. Det er nødvendig å ha god og effektiv kommunikasjon. Her ser du et eksempel på noen regler som ofte brukes på arbeidsmøter for å unngå de vanligste kildene til støy.

10 punkter

 1. Vær en aktiv lytter.
 2. Vær en aktiv deltaker.
 3. Husk at du har noe å lære andre.
 4. Husk at andre har noe å lære deg.
 5. Respekter andres synspunkter.
 6. Hold deg til saken.
 7. Begrens deg, ikke vær møteplager.
 8. Ikke vær redd for å stille spørsmål.
 9. Vær åpen for gruppearbeid.
 10. Vær ærlig mot deg selv og andre.


Mange av punktene ovenfor er relevante i de fleste sammenhenger, også i skolehverdagen. Med det du har lært om kommunikasjon, synes du reglene er gode nok? Hva ville du i tilfelle ha føyd til på lista ovenfor?

Sist faglig oppdatert 19.03.2020
Skrevet av Eli M. Huseby og Marthe Johanne Moe
Rettighetshaver: Mediesentret ved Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale