Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tre – fornybart og bærekraftig?

Tre er et naturmateriale. Det er en fornybar ressurs, så lenge det er balanse mellom hvor mye trevirke vi tar ut fra skogen, og hvor mye som får vokse opp igjen. Vi har en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter, som skal sikre et bærekraftig skogbruk.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Stabel med tømmer i skogkanten. Foto.

Tre binder karbondioksid (C02)

Treets hovedbestanddel, karbon, inngår i naturens eget kretsløp. Når treet vokser, tar det opp CO2 fra lufta. Dermed vil CO2 bindes opp i trevirket, både i det levende treet og i produkter vi lager. Økt bruk av tre vil bidra til å redusere CO2-tilførsel til atmosfæren.

Når trærne hogges, vil de naturlig nok ikke kunne ta opp mer CO2. Ny skog som plantes, vil på sikt kompensere for dette. Men det tar mange år før CO2-opptaket fra skogen blir på samme nivå igjen.

Miljøsertifisering av tre

Det aller meste av skogbruket i Norge er underlagt standarder for bærekraftig skogbruk. I disse standardene stilles det blant annet krav til å gjennomføre miljøregistrering, rydde bekker for hogstavfall og reparere kjøreskader i terrenget.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

PEFC-logo. Foto.

Dette er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. Det stilles en rekke krav til hvordan hogsten skal gjennomføres for å kunne få bruke dette merket, blant annet at man skal

  • kartlegge økologisk viktige områder (nøkkelbiotoper)
  • ta hensyn til spillplasser for storfugl og orrfugl
  • sette igjen noen store trær, trær langs bekker og noen døde trær

I tillegg stilles en rekke krav til hvordan skjøtsel av skogen, før den hogges, skal foregå.


FSC – Forest Stewardship Council

Logo som viser en hake som går over til å bli et tre. Illustrasjon.

FSC er en merkeordning som omfatter alle ledd i verdikjeden: skog, produsenter og ferdige produkter. For å kunne bruke dette merket stilles det blant annet krav om å ikke bruke tømmer fra

  • ulovlig hogst
  • skoger med høy verneverdi
  • genmodifiserte trær
  • produsenter som ikke overholder «tradisjonelle rettigheter og borgerrettigheter»

Kilder

FSC (2012, 5. september). FSC-controlled wood. https://no.fsc.org/sertifisering-og-lisens/fsc-controlled-wood

NIBIO (2018). Bærekraftig skogbruk i Norge. https://www.skogbruk.nibio.no/forord

PEFC (u.å.). Norsk PEFC skogstandard. https://www.skog.no/wp-content/uploads/2016/05/PEFC-N-02_Norsk-PEFC-Skogstandard_godkjent-14012016.pdf

Sist oppdatert 12.10.2020
Tekst: Thomas Bedin, Knut Grønvold og Hallstein Berre (CC BY-SA)

Læringsressurser

Trearbeid