Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Utfylling av fraktbrev

Her lærer du å fylle ut fraktbrev ved innenlands frakt og ved internasjonal frakt.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Øverste del av fraktkort. foto.
Utsnitt av fraktbrev

Lov om veifraktavtaler (veifraktloven) regulerer rettighetene mellom avsendere, fraktførere og mottakere av gods (se lenke i marg). Loven inneholder to sett med regler: ett for innenlands frakt, et annet for internasjonal frakt. Fraktbrevet dokumenterer fraktavtalen som regulerer partenes rettigheter. Derfor er det viktig at fraktbrevet blir fylt ut riktig.

Når en avsender leverer gods som skal sendes videre, skal kunden fylle ut et innenlandsfraktbrev eller et internasjonalt bilfraktbrev (CMR-fraktbrev). Fraktføreren skal

  • kontrollere at opplysningene i fraktbrevet er tilstrekkelige
  • undersøke godset og ta forbehold om dette er nødvendig
  • fraktberegne sendingen

Fraktavtalen inngås idet fraktføreren signerer fraktbrevet og leverer avsenderen sin gjenpart av fraktbrevet – del 4 (brun gjenpart). Del 3 (blå gjenpart) beholder avsenderstedet selv. Del 1 (grønn gjenpart) og del 2 (grå gjenpart) følger med sendingen.

Ved internasjonale sendinger signerer både avsender og fraktfører -fraktbrevet i tre orginaleksemplarer. Første eksemplar er avsenderens, tredje eksemplar er fraktførerens, mens det andre eksemplaret følger godset.

Veifraktloven stiller følgende minimumskrav til informasjonen i et fraktbrev:

§ 9. Utskrives fraktbrev ved innenriks befordring, skal dette inneholde opplysning om:§ 10. Ved internasjonal befordring skal fraktbrevet inneholde følgende opplysninger:
a) avsenderens navn og adressea) sted og dag for utferdigelsen
b) fraktførerens navn og adresseb)avsenderens navn og adresse
c) sted og dag for overtakelsen av godset og bestemmelsesstedetc) fraktførerens navn og adresse
d) mottakerens navn og adressed) sted og dag for overtakelsen av godset og bestemmelsesstedet
e) antall kolli, deres særskilte merker og nummer eller en tilsvarende beskrivelse av godsete) mottakerens navn og adresse
f) godsets bruttovekt eller dets mengde angitt på annen måte, samtf) den vanlige betegnelse på godsets art og pakningsmåten, ved farlig gods den alminnelig godtatte betegnelse
g) ved farlig gods den alminnelig godtatte betegnelseg) antall kolli, deres særskilte merker og nummer
h) godsets bruttovekt eller dets mengde angitt på annen måte
i) kostnader i sammenheng med befordringen (frakt, tilleggskostnader, tollavgifter og andre kostnader som påløper i tiden fra avtaleslutningen til utleveringen)
j) nødvendige forholdsordrer vedrørende tollbehandling og andre formaliteter
k) erklæring om at befordringen uansett annen avtale er undergitt konvensjonen (jfr. § 1) eller lov som er i samsvar med konvensjonen
I forekommende tilfelle skal fraktbrevet også gi opplysning om:
a) forbud mot omlasting
b) de kostnader avsenderen påtar seg å betale
c) etterkravsbeløp som skal innkreves ved utleveringen
d) angitt verdi av godset og det beløp som særlig utleveringsinteresse utgjør, jf. §§ 33 og 35 annet ledd
e) avsenderes forholdsordrer til fraktføreren om forsikring av godset
f) avtalt tidsfrist for fullføring av befordringen
g) fortegnelse over de dokumenter som er stillet til fraktførerens rådighet
Både avsenderen og fraktføreren kan kreve inntatt i fraktbrevet andre opplysninger som nevnt i § 10 første ledd bokstav a-j eller annet ledd. Når de er enige, kan de ta inn i fraktbrevet andre opplysninger som de anser påkrevd.Partene kan ta inn i fraktbrevet andre opplysninger som de anser påkrevet.

Tabell: Minimumskrav til informasjon i et fraktbrev

For å sikre at fraktavtalen oppfyller lovens minimumskrav, bruker vi standardiserte fraktavtaleformularer som vi kaller fraktbrev.

Fraktbrev
Fraktbrev
CMR-fraktbrev. Ved å klikke på figuren får du opp alle sidene i fraktbrevet
CMR-fraktbrev
Sist oppdatert 29.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Godsterminaler