Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samlasting og andre unntak

Lasting av visse farlige godsslag sammen med andre kan føre til økt risiko. Derfor er samlasting i mange tilfeller forbudt.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bakenden på 6 lastebiler med forskjellige farger, parkert foran terminalbygning.foto.

Samlasting forbudt?

Regler om forbud mot samlasting finner du i 7.5.2 i del 7. De er basert på hvilke faresedler kolliene er merket med.

De viktigste reglene er:

 • Varer som er merket med eksplosjonsfare (faresedlene nr. 1, 1.4, 1.5 og 1.6), skal ikke (med få unntak) lastes sammen med gods som er merket med annen fareseddel. Samlasting av forskjellige eksplosive varer er bare tillatt etter spesielle regler. Se 7.5.2.2 i del 7.
 • Kolli med faresedlene nr. 6.1 og nr. 6.2 og enkelte kolli med fareseddel nr. 9 skal holdes atskilt fra matvarer, andre konsumvarer og dyrefôr med for eksempel skillevegg, ekstra emballasje eller en avstand på minst 80 cm. Dette gjelder også under lasting, lossing og omlasting. Se 7.5.4 i del 7.

«Mengder i henhold til 1.1.3.6»

Ved transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6» (farlig gods) kan transporten skje på noe mildere vilkår. Se 1.1.3.6.2 i del 1. Du er da fritatt for en del krav, blant annet slipper du

 • ADR-kompetansebevis
 • alt ADR-utstyr på kjøretøyet med unntak av et tokilos brannslokkingsapparat
 • merking av kjøretøyet
 • transportuhellskort
 • forbudet mot å ha med passasjer

Du finner en oversikt over hva som regnes som «mengder i henhold til 1.1.3.6» av de ulike godsslagene, i 1.1.3.6.3 i del 1 og tabell 3.2A kolonne (15) i del 3. Dette er avhengig av varens farlighetsgrad og regnes i antall poeng. Som «mengder i henhold til 1.1.3.6» kan føreren som hovedregel ta med 1000 poeng farlig gods. Når avsenderen bevisst følger reglene om «mengder i henhold til 1.1.3.6», skal den samlede mengden farlig gods i hver transportkategori angis i transportdokumentet i samsvar med bestemmelsene i 1.1.3.6.3. Får føreren flere slike transportdokumenter, må han summere poengene og se etter at han ikke overskrider 1000 poeng. Overskrider føreren 1000 poeng, regnes det som en vanlig ADR-transport, som blant annet forutsetter at han har ADR-kompetansebevis.

«Begrensede mengder»

En del varer faller nesten helt utenfor ADR-bestemmelsene hvis de er pakket på spesielle vilkår. Dette finner vi i kolonne (7a) i tabell 3.2A. Se kapittel 3.4 i del 3. Kravene som gjelder her, er

 1. at emballasjen skal være godkjent
 2. at kolliene skal være merket spesielt (jf. 3.4.7)
 3. at varene skal være pakket i samsvar med kapittel 3.4 og kolonne (7a) i tabell 3.2A

I tillegg kan det på kjøretøy med totalvekt over 12 tonn som frakter over 8 tonn «begrensede mengder», være krav til merking i henhold til 3.4.15.

Varer kan derfor delvis «pakkes ut» av ADR-bestemmelsene, for eksempel parafin i kanner på 5 l (30 kg i hver kartong). Så lenge emballeringen er godkjent, regnes ikke dette som så farlig at alle bestemmelsene i ADR må gjelde. Tanken bak er at forbruksvarer må unntas for ikke å gjøre regelverket for stivbeint. Det er likevel et krav (hovedregel) at også disse kolliene skal være merket med spesiell fareseddel, se 3.4.7.

«Unntatte mengder»

Regler om unntatte mengder finner vi i kolonne (7b) i tabell 3.2A og i kapittel 3.5. Disse unntakene er delt inn i E0–E5. Nå snakker vi om varer på 30 g eller 30 ml i hver inneremballasje og opp til 1000 g i ytteremballasje og maksimalt 1000 kolli på et kjøretøy. Da er vi fritatt for alt i ADR bortsett fra

 1. opplæringskravene i kapittel 1.3
 2. klassifiseringsprosedyrer og kriteriene for emballasjegruppene i del 2
 3. en del grunnleggende emballasjekrav

«Mengder i henhold til 1.1.3.1»

Unntak («mengder i henhold til 1.1.3.1») faller helt utenfor ADR-bestemmelsene, men må ikke overskride «mengder i henhold til 1.1.3.6». Se 1.1.3.1 i del 1. Eksempler på unntak er

 • dykkerflasker til egen bruk
 • en rørlegger som transporterer én flaske acetylen til bruk i eget arbeid
Sist oppdatert 29.11.2018
Tekst: Bernhard Hauge og Per Haukeberg (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter