Hopp til innhold

Fagartikkel

Økologisk mat

Økologisk mat kommer fra moderne produksjonsbedrifter innen både landbruk og fiskeri. Bedriftene produserer ut fra et helhetsperspektiv om å trygge jordas sunnhet ved å fremme balanse, mangfold og artsrikdom i naturen.

LK20LK06
To personer står mellom tomatplanter i et stort drivhus. Den ene holder opp en tomat og viser til den andre. Foto.

I økologisk planteproduksjon tilføres næringsstoffene gjennom organisk gjødsel enten i form av husdyrgjødsel eller gjennom grønngjødsel og kompost. Kløver er en viktig del av planteproduksjonen i økologisk landbruk.

Økologisk mat produseres kun med naturlige tilsetningsstoffer, og der hvor flere ingredienser inngår i et produkt, skal alle være økologiske. Holder du deg til økologisk mat, vet du hva du spiser.

Hva er økologisk produksjon?

Økologisk produksjon bygger på et idégrunnlag, en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen. Målet er en bærekraftig forvaltning av ressurser.

Dersom ett ledd forvaltes uten at det tas hensyn til helheten, vil dette på sikt få negative følger for alle ledd, også for mennesket. Fôr, kompost og gjødsel skal være framstilt på en måte som understøtter naturens egne prosesser, og skal brukes mest mulig lokalt.

Viktige målsetninger for økologisk produksjon er å

  • produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
  • forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås
  • sikre genetisk mangfold, artsrikdom og resirkulering av næringsstoffer
  • skape et miljø som tar hensyn til husdyras naturlige atferd og behov

Hva er økologisk mat?

Økologisk mat er et resultat av den økologiske produksjonsmetoden. Kort sagt produseres maten på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov.

Samtidig som det stilles strenge krav til produksjonsmetoder for at de skal kunne kalles økologiske, skal produktene selvsagt også holde høy kvalitet etter vanlige kvalitetsmål.

Produksjon og foredling

Økologisk mat skal produseres med minimal bruk av tilsetningsstoffer. Det er ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer eller produkter, kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. Det er heller ikke tillatt å tilsette kunstige fargestoffer.

Dyrevelferd

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er et svært viktig grunnlag for økologisk husdyrhold. Dyrene skal kunne utfolde seg i samsvar med deres natur og egenart. Økologisk husdyrhold er derfor basert på regler som skal sikre at alle dyr har mulighet til bevegelse – også utenom beitesesong. Når de oppholder seg innendørs, stilles det minstekrav til plass og dagslys. Høner og annet fjørfe får følge sin naturlige døgnrytme og et naturlig veksttempo, og skal ha tilgang til uteareal året rundt. Dyrene får økologisk fôr.

Sist oppdatert 08.04.2020
Skrevet av Debio og Opplysningskontorene i landbruket

Læringsressurser

Økologisk mat