Hopp til innhold

Film og filmklipp

Etiske dilemmaer i My Brother Simple

I My brother Simple møter vi Ben som gjør alt han kan for at broren, som har en psykisk utviklingshemming, skal få et godt liv. Etter å ha sett filmen skal du jobbe med oppgaver om kommunikasjon, yrkesetikk og bruk av tvang.

Oppgave 1. Bruk av tvang og makt

Etter at moren til Ben og Barnabas (Simple) dør, får Ben avslag på søknaden sin om å få beholde broren hjemme. Det blir bestemt at Simple må flytte til et pleiehjem, og en dag kommer politiet for å hente ham.

Se først denne scenen fra filmen.

 1. Hvorfor kan ikke Simple bli boende hjemme hos Ben?

 2. Hvordan opptrer Ben, politimannen og bestyreren fra pleiehjemmet når Simple skal hentes?

 3. Beskriv Simples reaksjon på det som skjer.

 4. Hva menes med bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten?

 5. Vil du si at måten de forsøker å hente Simple på, innebærer bruk av tvang? Begrunn svaret ditt.

 6. Finner du andre eksempler der Simple opplever å bli utsatt for bruk av tvang eller makt?

 7. Hvordan regulerer Helse- og omsorgstjenesteloven bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming i Norge?

Oppgave 2. Kommunikasjon

 1. I filmen møter Simple en rekke mennesker som kommuniserer med ham på ulikt vis: broren Ben, politiet, lastebilsjåføren Franciszek, faren og de ansatte på pleiehjemmet. Beskriv hvordan karakterene i filmen kommuniserer med Simple.

 2. Gode kommunikasjonsferdigheter er viktig når du jobber som helsefagarbeider. Måten du kommuniserer på, kan bidra til trygge rammer og tillit. Hva menes med gode kommunikasjonsferdigheter, og hvilke eksempler finner du på dette i filmen? Utdyp svaret ditt.

 3. Som helsefagarbeider er det viktig å kunne tilpasse kommunikasjonen i møte med mennesker med ulike kommunikasjonsevner, slik som hos Simple. På hvilken måte kan vi gjøre dette?

Oppgave 3. Yrkesetikk

 1. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene kan møte på en rekke etiske utfordringer. Måten du som fagarbeider håndterer disse på, handler om den profesjonelle yrkesetikken din. Gjør rede for hva som menes med yrkesetikk.

 2. Hva er et etisk dilemma?

 3. Hva bør du gjøre dersom du møter på et etisk dilemma i jobbsammenheng?

 4. På hvilken måte kan bruk av tvang i omsorgssituasjoner representere et etisk dilemma?

 5. Ta utgangspunkt i scenen i starten av filmen der Simple skal flyttes til en institusjon. Hvilke vurderinger burde ha funnet sted før vedtaket om å flytte Simple ble fattet?

 6. Drøft om flyttingen av Simple representerer et etisk dilemma.

Sist faglig oppdatert 21.04.2022
Skrevet av Tina Andersson
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Etikk for helsefagarbeideren