Hopp til innhold

Veiledning

Muntlig eksamen

Her er ei lita oppsummering av ordningene som gjelder muntlig eksamen, inkludert norsk, for elever i videregående skole. Opplysningene er henta fra Utdanningsdirektoratets nettsider.

Rammene for eksamen

 • Det er ikke muntlig eksamen på mandager eller etter helligdag fordi alle skal ha like lang forberedelsestid.
 • Du får beskjed 48 timer før eksamensdagen om hvilket fag du kommer opp i til muntlig eksamen.
 • 24 timer før eksamen skal foregå, vil du få et tema eller ei problemstilling. Så skal du lage en presentasjon om dette temaet / denne problemstillinga.
 • Forberedelsedagen regnes som en del av eksamen. I reglene står det at du skal være på skolen denne dagen, men det viktigste er at du skal ha tilgang til en faglærer som du skal kunne spørre.
 • 2/3 av tida skal normalt brukes til en samtale om innholdet i presentasjonen, og da bør presentasjonen normalt ikke vare mer enn 10 minutter. Går du utover det, kan du risikere å bli avbrutt. Kanskje faglæreren din synes det er ok at du får holde på litt lenger? Avklar dette før du lager presentasjonen.
 • Normalt er det faglærer som eksaminerer. Sensoren skal komme fra en annen skole.
 • Ordninga med 24-timers forberedelsestid og presentasjon gjelder i utgangspunktet ikke privatister, men det er i så fall opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre om de ønsker at også privatister skal ha ordninga med presentasjon.

Presentasjonen

 • Temaene / problemstillingene du får oppgitt, skal være så omfattende at du får anledning til å vise brei kompetanse. Du må regne med at under samtalen etter presentasjonen din, vil sensor trekke inn ulike deler av læreplanen, nettopp for å vise det vi kaller for "brei kompetanse".
 • Selv om temaet / problemstillinga er omfattende, vil det være rimelig at du i din presentasjon avgrenser og vektlegger noe mer enn andre ting. Husk – du har jo veldig kort tid til presentasjonen din. Ei slik avgrensing bør være i samråd med læreren som veileder deg på forberedelsesdagen. Ofte er ikke problemet at du har for lite stoff, men at du har for mye på hjertet.
 • På forberedelsesagen bør du be om råd, sjekke at du er på rett spor, og at du har forstått problemstillinga. Be om å få utdypa hva samtalen etter presentasjonen kan gå ut på, slik at det du får av spørsmål ikke oppleves som totalt overraskende.
 • Forhåpentligvis har du god oversikt over stoffet. Hvis du ikke allerede har gjort det, bruk tid på å systematisere det du har lagra av nettsider og notater, slik at du har dette klart når du skal forberede presentasjonen og fagsamtalen i etterkant.
 • Kildene som du selvfølgelig oppgir, vil de fleste ha på det siste lysbildet. Kildene forteller noe om hvordan du har jobba, og om du har vist evne til kritisk vurdering når det gjelder det du anser som troverdige og relevante kilder. Du kan bli bedt om å begrunne valg av kilder.
 • Forberedelsedelen inngår ikke i det som skal vurderes. Det betyr at de hjelpemidlene du har med deg inn i eksamenslokalet, som for eksempel en Powerpoint, ikke vurderes. Du vil bli vurdert på den faglige kompetansen du viser når du presenterer innholdet. I norskfaget er det egne kompetansemål knytta til muntlig kommunikasjon. Kunnskapen derfra er en del av din samla kompetanse. Bruk derfor alt du har lært om presentasjonsteknikk og det å framføre.

Fagsamtalen i etterkant

 • "Høringa" etter presentasjonen foregår som en samtale, der det vanligvis er faglæreren din som stiller spørsmåla. I reglene til Utdanningsdirektoratet står det at spørsmåla som stilles, skal gi deg anledning til å vise kompetanse, og sensor skal lete etter det du kan, ikke det du ikke kan. Hvis du er nervøs, kan det være lurt å huske på at både faglærer og sensor vil at du skal klare deg bra!
 • Avklar med faglærer hvilke kompetansemål som gjelder for fagsamtalen. Reglene sier at du skal få vist kompetanse i store deler av faget. Fylkene kan ha litt ulike tolkninger av hva det vil si, så det viktigste er at du følger de retningslinjene du får fra fylket og / eller faglæreren din.

Regler om muntlig eksamen fra Utdanningsdirektoratet

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Leif Harboe

Læringsressurser

Norskfaget, årsplan og eksamen

Fagstoff

 • Muntlig eksamenDu er her