Hopp til innhold

Oppgave

Hvilken karakter fikk elevsvara til eksamen?

Det ene elevsvaret du har lest, fikk en middels karakter, det andre elevsvaret blei vurdert til over middels. Du har kanskje også vurdert de to oppgavene ulikt?

Terning med tall og spørsmålstegn. Foto.

Du og de andre i klassen har nå vurdert to ulike svar på ei oppgave som blei gitt til eksamen våren 2017. Da er det sikkert interessant å se om dere kom fram til samme karakter som sensorene? "Fasiten" er at elevtekst 1 fikk karakteren 5, mens elevtekst 2 fikk karakteren 3. Vi kan tenke oss at vurderingsskjemaene til de to svara ser slik ut:

Vurdering av elevtekst 1

Kjennetegn på måloppnåelse som "matcher" svaret, er markert med halvfet skrift. Sensors kommentar står i kolonnen til høyre.

Karakter 2
Den aktuelle elevteksten:

Karakter 3 – 4
Den aktuelle elevteksten:

Karakter 5 -6
Den aktuelle elevteksten:

Kommentar

viser at eleven til en viss grad mestrer formverk og setningsoppbygging

viser at eleven stort sett mestrer formverk og setningsoppbygging

viser at eleven mestrer formverk og setnings-oppbygging

Nesten gjennomgående godt språk, men noen unøyaktigheter

har en viss struktur og sammenheng

har stort sett hensiktsmessig struktur og god sammenheng

har hensiktsmessig struktur og god sammenheng

Oversiktlig, med gode temasetninger og ett moment i hvert avsnitt

bruker noe fagspråk

bruker relevant fagspråk

bruker presist og relevant fagspråk

Fint om språklige virkemidler og funksjon. Kunne med fordel brukt fagbegreper om argumentasjonen. Savner noe overblikk, litt skjematisk.

peker på noen virkemidler i teksten

gjør greie for noen virkemidler og viser i noen grad hvordan de fungerer i teksten

gjør greie for virkemidler og viser hvordan de fungerer i teksten

Binder språklige virkemidler og appellformene godt sammen.

peker på noen sider ved argumentasjon/bruk av appellformer

gjør greie for hovedtrekk i argumentasjon/bruk av appellformer og funksjonen de har

gjør presist greie for argumentasjon / bruk av appellformer og funksjonen de har

Gjør godt greie for patos-appell og talerens etos; burde brukt et avsnitt på den direkte argumentasjonen (logos-appell).

peker på noen sider ved budskap / hovedsyn.

gjør greie for budskap / hovedsyn

gjør greie for budskap / hovedsyn på en selvstendig måte

Fint

Samlet sett viser elevsvaret lav kompetanse i faget.

Samlet sett viser elevsvaret nokså god kompetanse i faget eller god kompetanse i faget.

Samlet sett viser elevsvaret meget god eller framifrå kompetanse.

Samlet karakter: 5

Vurdering av elevtekst 2

Kjennetegn på måloppnåelse som "matcher" svaret, er markert med halvfet skrift. Sensors kommentar står i høyre kolonne.

Karakter 2
Den aktuelle elevteksten:

Karakter 3 – 4
Den aktuelle elevteksten:

Karakter 5 -6
Den aktuelle elevteksten:

Kommentar

viser at eleven til en viss grad mestrer formverket og setningsoppbygging

viser at eleven stort sett mestrer formverket og setnings-oppbygging

viser at eleven mestrer formverket og setningsoppbygging

Mestrer stort sett formverket, men gjør en del ulogiske valg mht. setningsoppbygning og tekstbinding. En del upresise uttrykk.

har en viss struktur og sammenheng

har stort sett hensiktsmessig struktur og god sammenheng

har hensiktsmessig struktur og god sammenheng

Til dels svak avsnittsinndeling. Flere avsnitt som inneholder mer enn ett moment. Da blir temasetningene i avsnitta lite relevante.

bruker noe fagspråk

bruker relevant fagspråk

bruker presist og relevant fagspråk

Bruker fagspråk i noen sammenhenger.

peker på noen virkemidler i teksten

gjør greie for noen virkemidler og viser i noen grad hvordan de fungerer i teksten

gjør greie for virkemidler og viser hvordan de fungerer i teksten

Noe tynt. Burde skrevet om flere språklige virkemidler i talen, og brukt fagbegreper.

peker på noen sider ved argumentasjon resp. bruk av appellformer

gjør greie for hovedtrekk i argumentasjon/bruk av appellformer og funksjonen de har

gjør presist greie for argumentasjon/bruk av appellformer og funksjonen de har

Kjenner til noen grunnleggende begreper.

Knytter i liten grad virkemiddelbruk opp mot appellformer.

Ikke noe utdypende avsnitt om den åpne argumentasjon (logos-appell).

peker på noen sider ved budskap /hovedsyn

gjør greie for budskap/hovedsyn

gjør greie for budskap/hovedsyn på en selvstendig måte

Gjør for så vidt greie for hovedsynet, men det blir upresist og litt tynt.

Samlet sett viser elevsvaret lav kompetanse i faget.

Samlet sett viser elevsvaret nokså god kompetanse i faget eller god kompetanse i faget.

Samlet sett viser elevsvaret meget god kompetanse i faget eller framifrå kompetanse.

Samlet karakter: 3

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?