Hopp til innhold

Veiledning

Forskningsprosessen

Som skoleelev kan du skaffe deg kunnskap gjennom å lese bøker, delta i undervisning og bruke forskjellige læremidler. Men du kan også lære mer gjennom prosjektarbeid og elevforskning.

LK06
Jente med kolbe med farget veske. Foto.

Læring gjennom utforskning

Har du noen gang tenkt på alt det spennende vi ikke vet om den verden vi lever i? Eller alt det du har kunnskap om, men som forskere ikke vet? Tenk bare på alt du vet om språkbruk blant unge, ut fra egen erfaring som språkbruker!

Empiri

Forskere forsøker å framskaffe ny kunnskap om et fenomen. En vanlig måte å gjøre dette på er innsamling og bearbeiding av empiriske data. Begrepet empiri betyr "erfaringslære", og empirisk kunnskap er kunnskap som bygger på eksperimenter og erfaring. Slike empiriske data kan vi tilegne oss gjennom

  • spørreundersøkelser
  • bruk av eksisterende statistikk
  • kvalitative intervjuer
    (dybdeintervjuer av enkeltpersoner)
  • observasjon
  • dokumentanalyse
    (analyse av alle slags tekster)

Resultatene skal kunne etterprøves av andre. Derfor er det viktig å gjøre rede for metoden som er brukt. Det må også gå klart fram hvordan de innsamlede dataene er bearbeidet, analysert og tolket.

Andre kilder

Alle forskere bygger på arbeidet andre har gjort før dem. Ved å ta utgangspunkt i kunnskap som allerede fins, viser en ikke minst at en er oppdatert i faget. Både egne undersøkelser og bruk av faglitteratur hører derfor med i et godt forskningsarbeid. Hvordan en bruker skriftlige kilder på rett måte, kan du lese om i kapitlet om kildebruk.

Forskningsprosessen

Gjennom elevforksning lærer du hvordan går fram når du forsker. Det er også svært nyttig for deg når du skal arbeide med fordypningsoppgaven din.

Denne veiledninger er utarbeidet i samarbeid med Holbergprisen ved Universitetet i Bergen.

Holbergprisen i skolen inviterer hvert år videregående skoler over hele landet til å bli med og forske. Faglæreren må være involvert i prosjektet og fungere som kontaktperson. Klassen får en egen forskerkontakt fra en høgskole eller et universitet, som kommer på besøk for å snakke om forskning og som veileder elevene gjennom prosjekt-arbeidet.

Sist oppdatert 05.03.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Å skrive fordypningsoppgave