Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om Bergens Kapitelsbog

Oppgaver om Absalon Pederssøn Beyers forfatterskap og om Bergens Kapitelsbog.

Kobberstikk som viser Bergen by rundt 1580

Bergen kobberstikk fra ca 1580

Oppgave 1

Absalon Pederssøn Beyer: Bergens Kapitelsbog

 1. Hvilken sjanger tilhører Bergens Kapitelsbog?
 2. Hva handler boka om?
 3. Hvilke språk har forfatteren brukt i boka?
 4. Hvorfor er Bergens Kapitelsbog et viktig verk?
 5. Hva slags bakgrunn har forfatteren av boka, Absalon Pederssøn Beyer?
 6. Hva er hovedverket hans?
 7. Hovrfor har Beyer en sentral plass i det bergenske humanistmiljøet?
 8. Hva hendte med kona til Beyer etter hans død?

Oppgave 2

Dagboksjangeren

 1. Hva slags tekst er en dagbok?
 2. Hvilke typer dagbøker er typisk for 1500-tallet?
 3. Hva er forskjellen mellom en annal og en krønike?
 4. Hvilke andre typer dagbok kjenner du til?
 5. Kjenner du noen skjønnlitterære romaner eller filmer som utnytter dagbokformen?

Oppgave 3

Livet i Bergen på 1500-tallet

 1. Hvilken konkret hendelse fortelles det om i klippet?
 2. Hva er den vanligste årsaken til kriminalitet og død i byen på den tiden?
 3. Hvor mange mennesker bor det i Bergen på Beyers tid?
 4. Hvor kommer de fra?
 5. Hva er mester Absalons dom over bergensfolkets moralske standard?

Oppgave 4

Utdrag fra Bergens Kapitelsbog

 1. Hva slags hendelser er det herr Absalon har for vane å føre opp i dagboka si?
 2. Han nevner flere personer som dør eller som er døde. Hva dør mennene av, og hva nevnes som dødsårsak for kvinnene?
 3. Se nærmere på skrivemåten i teksten. Mange bokstaver kan stå for flere enn én språklyd
  • Hvilke lyder kan bokstaven w stå for?
  • Og bokstaven i?
  • Og bokstaven f (eller ff, eller ffu)?
  • Og bokstaven v?
 4. Hvordan skriver vi disse bokstavkombinasjonene i moderne norsk?
  • ck
  • qu
  • aa

Bergens Kapitelsbog

Absalon Pederssøns dagbok 1562

Utdrag fra boka

Mensis

Januarius

Dies


2. Paa denne dag skifftede garperne en rund almesse iblant det fattige folck, som hafde lidet skade af branden

3. Døde Hans bagere borger.

6. Stack en garpedreng i Englegaard en annen ihiel,

8. Døde frw Anne her Wincentz Lungis dotter paa Hattebierg, Christofer Sualis froe, oc vard icke quit med sit foster,

11. Giorde byfoden sin steffdotters brøllup, med en skreddere heder Laurens

12. Begynte ieg mester Absolon Petræius Theologus Bergensis at læse fore mine discipler vdi kirken Locos Communes Philippi Melanthonis

14. Bleff frw Anne ført aff Hattebierg oc til Bergen at skulle begraffues.

16. Bleff erlig oc velbyrdig Mand Jacob Hardenberger ført til Bergen aff Sundfiordt, oc var funden try vger effter hand bleff med alt sit folck.;

17. Wore Jacob Hardenberg, oc salige fru Anne Lunges begrafne vdi Domkirken i kooridt, med stor reuerentz vdi Erik Rosenkrantzis oc mange andres neruerelsse. Jacob vart lagd hos sin salige froe som døde i fiord paa barselseng paa Quale vdi Sogn.

26. Bleff en bonde halshuggen oc stegled paa Nordnæs, fordi han hafde slaged en mand ihiel oc mørt honnom vdi en baad, fylde saa baaden fuld aff siø og lod honnom saa flyde heden,

29. Fødde erlig oc velbyrdig quinne fru Heluig Erik Rosenkransis froe en søn, da klocken slo ix fore middag.

31. Bleff theris søn døpt paa slottit aff doctor Jens Schellerup oc vart kallit Otto.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Ordforklaringer

Les forklaringene
 • mensis (latin) = måned
 • januarius (lat.) = januar
 • dies (lat.)= dag
 • garperne = hanseatene, tyskerne
 • skifftede = gav
 • almesse = almisse, gave
 • vard icke quit med sit foster = klarte ikke å føde barnet
 • Petræius = latinisert form av Pederssøn
 • Theologus Bergensis (lat.) = teolog fra Bergen
 • Discipler (fra latin) = elever
 • Loci Communes = en lærebok i teologi, skrevet på latin av Philipp Melanchthon, en førende lutheransk teolog
 • velbyrdig = av god familie
 • reverentz = reverens, ærbødighet, ærbødig hilsen
 • han bleff stegled = kroppsdelene hans ble hengt på en stegle (steile), det vil si på en stolpe;
Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Humanisme og renessanse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell