Hopp til innhold

Fagartikkel

Bergens Kapitelsbog

Bergens Kapitelsbog er ei dagbok fra årene mellom 1552 og 1571, skrevet av presten Absalon Pedersson Beyer. Beyer skildrer dagliglivet i Bergen, som på den tida er den eneste storbyen i Norge.

LK20LK06
Tegnet kart som viser gamle Bergen med en liten husklynge rundt Vågen og seilskuter. Faksimile.

Bildet er et kobberstikk av Hieronymus Scholeus. Scholeus var prospektmaler av yrke. Stikket er datert til ca. 1580, og er ett av de eldste kjente bevarte bildene av Bergen.

I dagboka kan vi lese om alt fra pest og drap til bryllup og festligheter. Boka inneholder også noen mer personlige innslag, for eksempel kommentarer til enkelte hendinger og små glimt fra Beyers privatliv. Her er en dramatisering av en av de hendelsene Beyer skriver om:

Henretting på Nordnes

0:00
-0:00

Beyer skriver først på latin, men går så over til å skrive på «morsmålet», det vil si dansk, med innslag av bergensmål. Nesten hele dagboka er bevart, men først i 1858 ble den gitt ut i sin helhet. Boka regnes som den viktigste kilden til norsk sosial- og kulturhistorie på 1500-tallet.

Humanismen i Norge på 1500-tallet

Humanismen fikk ikke særlig gjennomslag i Norge. Det fantes likevel noen få og små humanistiske miljøer rundt om i landet. Bergens-miljøet var ett av dem. Absalon Pedersson Beyer hadde en sentral plass i dette miljøet fordi han var en representant for 1500-tallets humanistiske dannelsesideal. Dessuten var han med på å starte et skolemiljø som seinere fikk mye å si for litteratur og åndsliv her i landet.

Absalon Pedersson Beyer om Bergen

0:00
-0:00

Absalon Pedersson Beyer

Absalon Pedersson Beyer (1528–1575) var prest fra Bergen. Han virket både som prest, historiker, forfatter og lærer. Hovedverket hans, Om Norgis Rige, kom ut i 1567. Boka gir en historisk framstilling av Norges fortid og en skildring av samtida.

Pedersson Beyer utdannet seg i København og Wittenberg og kom til Bergen i 1552. Han ble lektor i teologi ved katedralskolen og seinere slottsprest ved Bergenhus. Absalon Pedersson Beyer var en høyt aktet mann i Bergen, men han fikk også sine fiender fordi han refset tøylesløs og umoralsk livsførsel.

Dagboksjangeren

Dagbøker er saktekster med opplysninger som er ordnet kronologisk, gjerne dag for dag. Dagbøker på 1500-tallet ble skrevet for bestemte hendinger: visitasbøker fra bispebesøk, regnskapsbøker og andre offentlige protokoller. Disse dagbøkene ble gjerne skrevet på oppdrag fra myndighetene.

En annal (årbok) er ei dagbok som kort og tørt refererer historiske hendinger kronologisk. Krøniken gir også en kronologisk framstilling av historiske hendinger. Framstillingen er malende og livfull, men lite kritisk utformet og ofte upålitelig.

Utdrag fra Bergens Kapitelsbok

Lytt til teksten:

Utdrag Bergens Kapitelsbog

0:00
-0:00

Absalon Pederssøns dagbok 1562

Mensis Januarius Dies

2. Paa denne dag skifftede garperne en rund almesse iblant det fattige folck, som hafde lidet skade af branden

3 Døde Hans bagere borger.

6. Stack en garpedreng i Englegaard en annen ihiel,

8. Døde frw Anne her Wincentz Lungis dotter paa Hattebierg, Christofer Sualis froe, oc vard icke quit med sit foster,

11. Giorde byfoden sin steffdotters brøllup, med en skreddere heder Laurens

12. Begynte ieg mester Absolon Petræius Theologus Bergensis at læse fore mine discipler vdi kirken Locos Communes Philippi Melanthonis

14. Bleff frw Anne ført aff Hattebierg oc til Bergen at skulle begraffues.

16. Bleff erlig oc velbyrdig Mand Jacob Hardenberger ført til Bergen aff Sundfiordt, oc var funden try vger effter hand bleff med alt sit folck.

17. Wore Jacob Hardenberg, oc salige fru Anne Lunges begrafne vdi Domkirken i kooridt, med stor reuerentz vdi Erik Rosenkrantzis oc mange andres neruerelsse. Jacob vart lagd hos sin salige froe som døde i fiord paa barselseng paa Quale vdi Sogn.

26. Bleff en bonde halshuggen oc stegled paa Nordnæs, fordi han hafde slaged en mand ihiel oc mørt honnom vdi en baad, fylde saa baaden fuld aff siø og lod honnom saa flyde heden,

29. Fødde erlig oc velbyrdig quinne fru Heluig Erik Rosenkransis froe en søn, da klocken slo ix fore middag.

31. Bleff theris søn døpt paa slottit aff doctor Jens Schellerup oc vart kallit Otto.

Sist oppdatert 25.04.2018
Skrevet av Oddvar Engan

Læringsressurser

Humanisme og renessanse