Hopp til innhold

Oppgave

Den siste villmark?

Norge er et land med mye og variert natur: skog, fjell og kyst. Men naturen er under press fra utbygging, høsting og klimaendringer. Andelen urørt natur eller villmark blir stadig mindre. Finn ut hvordan utviklingen har vært. Kan vi redde den siste villmarka?

LK20
Gammel jaktbu/steinbu ved Nedre Flyvatn. Foto.

En gammel steinbu ved Nedre Flyvatn i Hol kommune i Viken. Er dette villmark?

Diskuter

 • Hva tenker dere på når dere hører ordet «villmark»?
 • Hva tenker dere på når dere hører uttrykket «inngrepsfri natur»?
 • Trenger vi villmark og inngrepsfri natur?

Definisjon og kartlegging

For å holde oversikt over hvor mye villmark vi har, trenger vi en definisjon på hva vi skal regne som «villmark». Først da kan vi kan måle opp hvor mye vi har. Miljødirektoratet (u.å.) bruker denne definisjonen:

Villmarkspregede områder er områder som ligger 5 km eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep.

Oppgaver

Fargede kvadrater med forklarende tekst til kartet. Illustrasjon.

Bruk kartet over.

 1. Finn området der steinbua på bildet over ligger. Ligger denne steinbua i «villmarkspreget natur»? Er steinbua et «tyngre teknisk inngrep»?
 2. Hvor langt er det til nærmeste villmark fra der du befinner deg akkurat nå?
 3. Hvor i Norge finner vi mest villmark?
 4. Hvilken type natur er det mye av villmarka i Norge (for eksempel snaufjell, skog eller myr)?
 5. Hvilke naturtyper er det viktigst å ta vare på med tanke på artsmangfold?
 6. Hva bidrar mest til nedbygging av natur?
 7. Finnes det eksempler på at man kan forsvare å bygge ned natur?
 8. Hvem bestemmer hvor det er lov til å bygge for eksempel hus og veier?
 9. Hva kan myndighetene gjøre for å ta vare på natur?
 10. Finn områder som har hatt reduksjon i utbredelsen av inngrepsfri natur i perioden 2013 til 2018. Søk på nettet, og forsøk å finne ut hva som har forårsaket reduksjonen.
 11. Noen områder er tilbakeført som inngrepsfrie. Finn eksempler på dette, og finn ut hvordan det kan foregå.
 12. Diskuter: Er det mulig å tilbakeføre natur til den opprinnelige tilstanden den var i? Er det noen typer natur som er lettere eller vanskeligere å tilbakeføre enn andre?
Fire kart over Norge som viser utbredelsen av villmark fra 1900 til 2018. Illustrasjon.

Forslag til videre arbeid

 1. Planlegg et intervju som skal hete «Fem på gata om villmarka». Finn folk i ulik alder, og spør dem hvilket forhold de har til villmark, hva de tenker på når de hører ordet «villmark», eller andre relevante ting.
 2. Formuler ett eller to spørsmål som dere skal stille til intervjuobjektene. Dere skal stille samme spørsmål til alle.
 3. Noter navn, alder og yrke på intervjuobjektene, og ta bilde av dem hvis dere får tillatelse til det.
 4. Diskuter svarene dere fikk. Hvilke forskjeller fant dere for eksempel mellom ulike alders- og yrkesgrupper?
 5. Gjør ferdig saken. Undersøk om dere kan få publisere den på skolens hjemmeside.

Kilde

Miljødirektoratet. (u.å.). Inngrepsfrie naturområder. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/naturkartlegging/Inngrepsfrie-naturomrader/

Sist oppdatert 02.06.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Økologi