Hopp til innhold

Oppgave

Å være helten i sitt eget liv

Å være helt i sitt eget liv handler om at vi må møte mennesker på en slik måte at de opplever seg selv som verdifulle, får tro på seg selv og egen mestring og blir i stand til å ta kloke valg.

20 år gamle Said har hatt en tøff oppvekst. I ungdommen slet han med store personlige problemer, og han løste dem ved å vanke sammen med andre i tilsvarende situasjon. Sammen ruset de seg og levde på siden av samfunnet.

Konsekvensene kunne ha blitt fatale dersom Said ikke hadde kommet i kontakt med noen som kunne hjelpe og støtte ham inn på et nytt spor. En barne- og ungdomsarbeider som jobber med ungdom, kan være en slik person for andre – en rollemodell, veileder og brobygger på ungdommens egne arenaer.

Å skape trygghet og tilhørighet er et forebyggende tiltak som har vist seg å fungere med tanke på å hindre kriminalitet. Når barn og unge opplever seg som verdifulle, blir bekreftet og får positiv oppmerksomhet både hjemmefra, i barnehage, på skole og på SFO, kan det bidra positivt til å forhindre kriminalitet.

Jobb gjerne sammen med en medelev eller i ei gruppe med oppgavene under.

Gode relasjoner

 1. En grunnleggende forutsetning når du skal hjelpe og støtte barn og unge, er at de opplever at de er trygge, og at de har mulighet til å delta og uttrykke seg på sine premisser. De som skal hjelpe barn og unge, må da dem på alvor og møte dem med respekt, interesse og omsorg.

  • Hvordan kan vi skape gode oppvekstmiljøer der barn og unge opplever tilhørighet og opplever seg selv som verdifulle? Forklar, gi eksempler, og begrunn.

  • Hvordan kan oppvekstmiljøet bidra til å forebygge kriminalitet? Forklar, gi eksempler, og begrunn.

  • Hvilken betydning har oppvekstmiljøet for barn og unges selvfølelse og måten de opplever seg selv på? Forklar, og gi eksempler.

  • Hvordan kan du skape gode relasjoner til barn og unge slik at de føler seg verdifulle akkurat slik de er? Gi eksempler, og begrunn.

 2. Hvilke konsekvenser kan dårlige relasjoner mellom voksne og barn og mellom barn føre til? Forklar, gi eksempler, og begrunn.

 3. Diskuter følgende utsagn: Relasjonsbygging handler om å stå i det og være tilgjengelig. Vi må holde ut, endringer skjer ikke over natten, det tar lang tid.

 4. Hva er en omsorgsfull relasjon? Beskriv hva du som barne- og ungdomsarbeider bør gjøre for å skape en omsorgsfull relasjon.

 5. Skriv en kort tekst om ungdom og kriminalitetsforebyggende arbeid med denne overskriften: "Det viktigste er å bli sett og lyttet til av noen som ikke dømmer".

Atferdsproblemer

 1. Adferdsproblemer, som problemer med å regulere sinne eller forholde seg til normer og regler på skolen og hjemme, kan være en risikofaktor for utvikling av mer alvorlige atferdsproblemer som omfatter lovbrudd. Veldig mange barn med slike problemer har vanskelige liv, og atferdsproblemene er ofte et uttrykk for dette.

  • Hvordan kan dere finne ut om atferdsproblemene er et uttrykk for at barn og unge har et vanskelig liv?

  • Hvorfor er det så viktig å se barnet eller ungdommen bak atferden?

  • Hvordan kan dere på best mulig måte hjelpe og støtte barn og unge med atferdsproblemer? Forklar, gi eksempler, og begrunn.

 2. I en rapport fra Folkehelseinstituttet fra 2020 er konklusjonen blant annet at foreldrerettede tiltak er mer effektive enn andre tiltak for å redusere atferdsproblemer hos barn. Dette gjelder i særlig grad tiltak som fokuserer på foreldrenes ferdigheter i å bekrefte og rose barnet, gi spesifikk positiv oppmerksomhet og ha klare rammer som gir trygghet.

  • Hvorfor er bekreftelse, ros, oppmerksomhet og det å ha klare rammer som gir trygghet, med på å forebygge atferdsproblemer hos barn og unge?

  • Se for deg et barn eller en ungdom med atferdsproblemer som impulsivitet, trass, aggresjon, vold og opposisjon. Dette skaper problemer for barnet eller ungdommen selv og kan også ramme andre. Hvordan møter du dette barnet eller denne ungdommen? Forklar, bruk eksempler, og begrunn.

  • Hvordan kan du bidra dersom du oppdager at barn og unge ikke har det bra i hjemmemiljøet sitt?

 3. Det finnes ulike programmer som kan være til hjelp i arbeidet med å støtte og hjelpe barn og unge med atferdsproblemer. Eksempler er PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling), DUÅ (De utrolige årene) og Olweus-programmet, som er et universelt tiltak for å forebygge mobbing og annen antisosial atferd i grunnskolen.

  • Velg et av programmene. Finn ut hvilke tiltak det har, og hvordan voksne bør opptre for å hjelpe og støtte barn og unge med atferdsproblemer. Legg fram resultatet for resten av klassen.

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en offentlig tjeneste som jobber for et bedre og tryggere samfunn gjennom mekling i konflikter, oppfølging av ungdom og annet kriminalitetsforebyggende arbeid.

 1. Finn konfliktrådets nettside. Lag en liste over hvordan konfliktrådet jobber med unge som har begått lovbrudd.

 2. Drøft hvilke tiltak dere mener kan bidra til å forebygge kriminalitet.

Kilde

Folkehelseinstituttet (2020). Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering. Rapport. https://www.fhi.no/contentassets/9edd82a6bff54e488870e612131bb242/barn-unge-og-kriminalitet-2020.pdf

Sist faglig oppdatert 20.02.2023
Skrevet av Siv Stai
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Omsorgssvikt

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter