Hopp til innhold

Fagartikkel

Barn av psykisk syke foreldre

Det er vanskelig å gi et presist tall på hvor mange barn i Norge som vokser opp i hjem med foreldre som har psykiske lidelser.
Foreldre med psykiske lidelser er like glade i barna sine som andre foreldre, men i perioder er de så syke at det kan være vanskelig for dem å gi barna god omsorg.

LK06
Dame og barn. Foto.

Når vi snakker om psykisk sykdom eller lidelser, kan det være alt fra lettere depresjoner eller generell nedstemthet til svært alvorlige psykoser, der den syke mister virkelighetsoppfatningen og kontakten med omverdenen. I slike tilfeller vil det som regel være behov for profesjonell hjelp, medikamenter og eventuelt innleggelse. Grunnene til psykiske lidelser kan være mange, men de har ofte forbindelse med vanskelige eller traumatiske opplevelser. Omtrent halvparten av oss vil i løpet av livet få psykiske problemer i større eller mindre grad.

Barn og unge som er pårørende

Barn som vokser opp i et hjem der en eller begge foreldre er psykisk syke, reagerer forskjellig. Noen går inn i roller der de passer på foreldrene sine i hverdagen og påtar seg en voksenrolle altfor tidlig. Andre velger å flykte fra problemene og oppholder seg mye borte fra hjemmet.

Barn og unge som er pårørende til psykisk syke foreldre, er en risikogruppe når det gjelder å utvikle psykiske lidelser, siden de ofte er overlatt til seg selv uten gode voksenmodeller. Sårbarhet for å utvikle psykiske lidelser kan i noen tilfeller være arvelig, men det er i seg selv en stor psykisk påkjenning for barn og unge å vokse opp i et hjem preget av alvorlig psykisk sykdom.

Barn av foreldre med psykiske lidelser kan også føle skam og skyldfølelse. Skam på grunn av foreldrenes atferd eller måte å være på, og skyldfølelse fordi de tror det er noe de gjør, som er grunnen til at foreldrene har det vondt. Barna er også ofte i situasjoner der behovene deres nedprioriteres. Det kan for eksempel være vanskelig å invitere klassekamerater med seg hjem hvis mor eller far har en dårlig periode.

Barna er ofte preget av at de bekymrer seg for spørsmål som dette:

 • Når blir mamma eller pappa dårlig igjen?
 • Blir han eller hun aldri frisk?
 • Når kommer neste utbrudd?

Nedstemthet, forvirring, isolasjon, uforutsigbarhet og redsel er alle naturlige følelser og reaksjoner for barn under slike vanskelige forhold.

Det er også mange barn som klarer seg fint til tross for vanskelige oppvekstvilkår. Forskning viser at barn av psykisk syke foreldre som klarer seg godt, gjerne har følgende kjennetegn:

 • De er kjærlige og empatiske.
 • De har et godt selvbilde.
 • De har sunne og gode fritidsinteresser.
 • De har evne til å snakke for seg og sette ord på følelsene sine.

Andre faktorer som vi vet spiller en avgjørende rolle, er hvor sterkt mor eller far er preget av sykdommen, om det er en eller begge foreldrene som er syke, og om det til tross for sykdommen eksisterer en oppriktig kjærlig relasjon mellom foreldre og barn.

Det har også stor betydning om barnet har andre omsorgspersoner rundt seg som hjelper til med å ivareta omsorgen, for eksempel besteforeldre, tanter, onkler eller søsken, og om de er del av et støttende nærmiljø, med for eksempel venner, foreldre til venner eller en lærer.

Gode og enkle råd når det gjelder støtte og omsorg til barn av psykisk syke foreldre:

 1. Bry deg! Ikke ignorer et barn som du vet har det vondt og vanskelig.
 2. Vær tilgjengelig, og lytt til det barnet har å fortelle.
 3. Vær en støtte og hjelp for barnet når det trenger det.
 4. Søk hjelp hos andre personer eller instanser hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, for eksempel kollegaer, lederen din eller barnevernet.
 5. Ikke vær redd for å begå feil. Søk råd og veiledning ved behov.

Utfordringer til deg


 1. Hvor mange barn i Norge vokser opp med psykisk syke foreldre?
 2. Hvilke strategier kan barn som har psykisk syke foreldre, velge?
 3. Hva menes med at disse barna er utsatt?
 4. Hva er vanlige bekymringer hos denne gruppen barn?
 5. Hva kjennetegner de barna som klarer seg godt til tross for at de har det vanskelig i oppveksten?
 6. Hva kan du gjøre når du har mistanke om eller kjennskap til at foreldre er psykisk syke?
 7. Gjør deg kjent med lenkesamlingen.
 8. Søk på nettet eller gå på biblioteket og finn mer fagstoff om barn med psykisk syke foreldre. Diskuter det dere finner, i klassen.
 9. Du er barne- og ungdomsarbeider på SFO, og der har dere fredagskaffe for foreldrene. Anne får aldri besøk, og du har mistanke om at foreldrene er psykisk syke. Du ser at Anne blir urolig av arrangementer der foreldrene skal være til stede. Hva kan du gjøre?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Omsorgssvikt