Hopp til innhold

Fagartikkel

Barn av rusmisbrukere

Barn av rusmisbrukere er en utsatt risikogruppe. Hos disse barna er det ofte varierende grad av tilpasningsvansker, både hos de yngre og de eldre barna.

LK06
Barndom. Illustrasjon.

Rusmiddelavhengighet

Rusmisbruk kan føre til rusmiddelavhenighet. Rusmisbruk er misbruk av lovlige eller ulovlige rusmidler. Alkohol er den største gruppen av rusmidler som misbrukes og som går utover barn i stor grad. Rusmiddelavhengighet går utover nettverket til personen både privat og på jobb slik at det er vanskelig å utføre dagliglivets oppgaver. Har man ansvar for barn er dette en vanskelig situasjon for alle. Barna har rettigheter og skal ikke vokse opp hos foresatte som ruser seg.

Til ettertanke: Hvor går grensen for alkolholinntak med barn tilstede? I hvilken grad kan alkohol være skremmende for små barn når inntaket hos foresatte skjer hver ferie, hver julaften, hver hyttetur?

Hele familien rammes

Familier med rusmisbruk er ofte turbulente. De er gjerne preget av høyt konfliktnivå, vold, skam, manglende regler og rutiner og sosial isolasjon og ensomhet. I familier hvor rusmisbruket er svært alvorlig og synlig, kan familien oppløses og gjenforenes mange ganger. Barnevernet kan være inne i bildet, og en av eller begge foreldrene kan en eller flere ganger sone fengselsstraff.

Barna er utsatt

Barn av rusmisbrukere er en utsatt risikogruppe. Hos disse barna er det ofte varierende grad av tilpasningsvansker, både hos de yngre og de eldre barna. Hos barn av rusmisbrukere ser vi gjerne flere typer problemer i oppveksten. Typisk er atferdsproblemer, problemer på skolen (konsentrasjonsvansker eller skulk), angst, depresjoner og lav selvtillit. Dette kan føre til alvorlige problemer senere. Kriminalitet, egne rusproblemer og det vi kaller relasjonsproblemer, altså vansker med å inngå og opprettholde gode relasjoner til andre, er ikke uvanlig.

En oppvekst i et miljø preget av rus er ofte svært uforutsigbar og vanskelig for barn. Rusmisbrukere er uforutsigbare i humør, væremåte og handlinger. De forandrer seg alt ettersom de er edru, abstinente, ruset eller i bakrus. Vi ser derfor ofte at barn må påta seg forskjellige roller avhengig av humøret og/eller tilstanden til foreldrene.

Øvrig relasjoner rundt barnet

Å vokse opp i familier hvor rusmisbruk er en del av hverdagen, kan utvilsomt få store og alvorlige konsekvenser for barn. Men det fins mange barn som klarer seg fint til tross for vanskelige oppvekstsvilkår. Hos dem ser vi gjerne disse kjennetegnene: De er intelligente, de har stor sosial kompetanse, og de har relativt god selvfølelse. Dette er også barn som ofte er flinke på forskjellige områder som sport, skole, musikk eller lignende.

Vi sier gjerne at disse egenskapene er med på å beskytte barnet. Det vil også være avgjørende om barnet har andre gode og nære relasjoner, for eksempel til besteforeldre, tanter, onkler eller søsken, og om barnet har et støttende nærmiljø rundt seg, med venner, foreldre til venner eller en lærer. Omfanget av rusmisbruket hos foreldrene og gjerne også typen rusmisbruk, piller, alkohol eller sprøyter, har også mye å si. Man kan på ingen måte si at det å være alkoholmisbruker er bedre enn å være sprøytemisbruker, men typen misbruk har ofte innvirkning på hvor godt vedkommende klarer å fungere i hverdagen.

Det fins flere gode og enkle råd når det gjelder det å gi støtte og omsorg til barn av rusmisbrukere:

  1. Bry deg, og gi støtte til barnet når det trenger deg.
  2. Forsøk å skape en god relasjon til barnet, en relasjon som støtter og anerkjenner det.
  3. Vær stabil og forutsigbar.
  4. Søk hjelp hos andre personer eller instanser hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, for eksempel kollegaer, lederen din eller barnevernet.
  5. Ikke vær redd for å begå feil. Søk råd og veiledning når du trenger det.

Utfordringer til deg

  1. Hvor mange barn lever med foreldre som ruser seg?
  2. Diskuter definisjonen som blir gitt på rusmisbruk.
  3. Beskriv hvordan en oppvekst i et miljø preget av rus ofte er.
  4. Noen barn klarer seg bra selv om de vokser opp i et vanskelig miljø. Hva kjennetegner ofte disse barna?
  5. Hva skal du som barne- og ungdomsarbeider gjøre dersom du har mistanke om at et barn lever i et hjem preget av rusmisbruk?
Sist oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Omsorgssvikt