Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er god nok omsorg?

Ingen vet sikkert hva som må til for at et barn skal utvikle seg normalt. Det er heller ikke bred enighet i fagmiljøet om hvor dårlig omsorgen kan være før den er skadelig for barnet. Trolig finnes det ikke et svar på dette.

Barn maler jordoverflaten med maling med blomstermønster. Tegning.

Ulike omsorgsformer

Ifølge professor Stein Erik Ulvunds kronikk «Godt nok for barn» (Dagbladet 2003) er det viktig å beholde kontakten mellom barn og foreldre selv om foreldrene fungerer dårlig. Han mener terskelen for å ta familien fra et barn må være svært høy.

Øyvind Kvello skriver i boken Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling (2007) om omsorgskvalitet. Han sier at det er usikkerhet om hvor grensen for god nok omsorg skal trekkes. Mange omsorgsformer kan være gode nok for barn. Det å drive barnevernsarbeid innebærer vanskelige vurderinger hele tiden, og det er viktig å gjøre vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Kvello sier at det ser ut til å være lettere for barnevernet å gripe inn i saker der det er avdekket tydelige risikofaktorer hos foreldrene, som rusmiddelmisbruk eller alvorlige psykiske lidelser, enn i saker der det er mange moderate risikofaktorer, selv om de til sammen utgjør en alvorlig trussel mot barnets utvikling.

Det at barn får god nok omsorg slik at de kan føle seg verdsatt, at de har omsorgspersoner de ser opp til, og at de har gode og trygge voksenpersoner rundt seg, er med på å skape en trygghet som gjør at barn kan utvikle seg normalt.

Det er viktig å huske på at de som utsetter barna sine for omsorgssvikt, er vanskelige å beskrive som gruppe. Svikten foregår på tvers av sosial klasse, kjønn, etnisitet og aldersgrupper.

Hva er god nok omsorg?

Dette er et spørsmål du ofte kan lese om i mediene. Ofte er det saker der det hevdes at barn tas fra foreldrene på feil grunnlag. Samtidig kan vi lese om barn som har levd under svært vanskelige forhold i en årrekke uten at noen har grepet inn. Det er derfor alltid vanskelig å vite hvor grensen går mellom god nok omsorg og omsorgssvikt. Som barne- og ungdomsarbeider har du alltid et ansvar for å varsle dersom du er bekymret for et barn. Om det er foreldre, ledere eller barnevern som skal varsles, vil variere ut fra sakens art.

Barne- og ungdomsarbeideren

Å være barne- og ungdomsarbeider krever at du har kjennskap til risikofaktorer knyttet til omsorgssvikt. Det er viktig å være en god rollemodell for barna ved å være en trygg og forutsigbar voksenperson som kan være til støtte og hjelp for dem som trenger det aller mest. Det er også viktig å ha styrke til å kunne si fra hvis du er i tvil om et barn har det bra eller ikke. På samme måte skal du vite hvor du kan henvende deg for å søke råd når du ser noe som du er usikker på om er omsorgssvikt.

Alle barn og unge trenger støttespillere. De som er utsatt for omsorgssvikt, trenger flere voksne som bryr seg. Det kan være en barne- og omsorgsarbeider, en assistent, tanter, onkler, besteforeldre eller andre. Det viktigste er betydningen av å ha noen som bryr seg, og noen som stiller opp når noen trenger det.

Barn er ulike og reagerer forskjellig på samme type omsorgssvikt. Det er alltid noen barn som på tross av en vanskelig barndom og oppvekst klarer seg godt. Disse blir ofte omtalt som løvetannbarna. De har sannsynligvis hatt andre støttespillere som har vært til stede for dem i en vanskelig tid.

Barn som er utsatt for overgrep, er sveket og forrådt av dem som skulle gi omsorg, og barnets forventninger til voksne vil selvfølgelig preges av dette sviket.

I tvil

Når vi snakker om god nok omsorg, måler vi ofte omsorgen ut fra den omsorgen vi selv har vokst opp med, eller gir. Er du i tvil om et barn får god nok omsorg, skal du snakke med andre. Husk taushetsplikten.

Vi må være klar over at vi har ulikt syn på hva omsorgssvikt er, men dette må aldri bli en sovepute som gjør at vi ikke griper inn ved mistanke om omsorgssvikt

Utfordringer til deg

  1. Stein Erik Ulvund fremhever viktigheten av å beholde kontakten mellom barn og foreldre selv om foreldrene fungerer dårlig i en periode eller permanent. Hva mener du om dette?
  2. Hva kan grunnene være til at det er vanskelig å trekke klare grenser mellom god nok omsorg og omsorgssvikt?
  3. Hvordan kan du gi god nok omsorg, slik at barn og ungdom kan føle seg verdsatt?
  4. Hvordan kan du være en trygg og forutsigbar voksenperson?
  5. Hvem er løvetannbarna?
Sist faglig oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Rita Hestad Jenssen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Omsorg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter