Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeidsmiljøloven og sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven legger vekt på at arbeidsplassen skal være trygg mot farer som kan skade liv og helse. For å skape en sikker arbeidsplass må vi finne ut hva som kan gå galt. Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å hindre det, og redusere skadene dersom ulykken skulle være ute.

LK06
Stresset ung kvinne

Hva mener vi med sikkerhet?

Med sikkerhet på arbeidsplassen tenker vi på at vi skal være trygge mot farer som kan være skadelige for liv og helse.

I de fleste serviceyrker er det fare for psykiske påkjenninger. I hotell- og restaurantbransjen kan en risikere dårlig inneklima og støy. Yrkessjåfører kan bli utsatt for både psykiske farer, ulykker og andre påkjenninger. Helt fri for risiko kan arbeidsplassen aldri bli.

Hva sier arbeidsmiljøloven om sikkerhet?

Lover og forskrifter krever at vi begrenser farene og de verste konsekvensene.

I Arbeidsmiljøloven (aml) finner vi bestemmelser om at arbeidstakerne ikke skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, blant annet i § 4-1 (2), § 4-4 (1) og
§ 10-2 (1).

Risiko og farekilder

Med risiko mener vi muligheten for at noe uønsket skal skje, og hvilke følger det kan få. Det er mange farekilder på en arbeidsplass: støy, kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress osv. Risikoen er ikke begrenset til fysiske forhold.

Med unntak av yrkessjåfører er det ikke spesielt stor fare for alvorlige ulykker i serviceyrkene. Derimot kan det forekomme stress, samarbeidsproblemer og belastningslidelser.

Muskel- og skjelettplager sammen med psykososiale forhold som stress og konflikter er ofte årsak til skader og sykdom.

Med risiko mener vi sannsynligheten for og konsekvensene av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg, ifølge Arbeidstilsynet.

Risikoanalyse

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften § 5 krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsplassen for å finne ut hva som kan forårsake skader eller sykdom. Kartleggingen gjør det mulig å vurdere om vi har gjort nok for å forebygge skader og ulykker. Arbeidsgiveren har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Omfanget av en risikovurdering varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid som blir utført. I mange virksomheter er det få og relativt enkle farer å forholde seg til, og vi trenger ikke være eksperter på sikkerhetsspørsmål for å håndtere dem.

Tre enkle spørsmål utgjør kjernen i risikovurderingen:

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe går galt?

Når kartleggingen har vist hva som bør forbedres, er neste skritt at lederen, arbeidstakerne og deres representanter i samarbeid planlegger og prioriterer tiltak. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal brukes der slike finnes.

En enkel risikoanalyse
En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

Trinn 1: Finn farekildene
Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det (konsekvenser)?
Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

Sist oppdatert 26.11.2017
Skrevet av Kjell Rosland
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Sikkerhet på arbeidsplassen