Hopp til innhold

Fagartikkel

Pensjonsforsikring

Pensjonsforsikringer er individuelle eller kollektive og representerer det vi har å leve for når vi blir pensjonister.

Pensjonister

Utbetaling fra pensjonsfondet starter når vi blir pensjonister.

Pensjonsforsikringer kan være kollektive eller individuelle spareforsikringer. Vi betaler inn årlige beløp til pensjonsfond. Pengene står på konto og gir renter fram til vi blir pensjonister. Da starter årlige utbetalinger fra pensjonsforsikringsfondet. Hvor stor de årlige utbetalingene blir, avhenger av hvor mye vi har betalt inn og hvor over mange år vi vil ha utbetalt pensjonsbeløpene.

Folketrygden

Folketrygden er en kollektiv pensjonsforsikring. Den finansieres delvis gjennom premier som vi betaler inn med en del av lønnen vi tjener. Alle arbeidsgivere må betale inn en andel av sine lønnsutbetalinger i form av en trygdeavgift til folketrygden. Lønnsmottakere har de seinere årene betalt 7,8 % av lønn i trygdepremie.

Ved denne ordningen vil det være slik at jo høyere lønn du har, jo mer vil du betale i trygdepremie. Dette fører til at de som har høyest lønn, også vil motta mest i pensjon. Ordningen er laget slik for å unngå en kraftig reduksjon i inntekt ved oppnådd pensjonsalder. Selvstendig næringsdrivende må selv tegne en individuell pensjonsforsikring for å få rett til en større pensjon enn folketrygdens minstepensjon.

I tillegg til alderspensjon gir folketrygden økonomisk hjelp ved sykdom, skader og legemsfeil, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, uførhet, enslig forsørgeransvar, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker dessuten utlegg til medisinsk behandling og rehabilitering og til attføring, det vil si tilbakeføring, til arbeidslivet.

Sist faglig oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring

Fagstoff