Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

ADR-dokumenter ved vegtransport

Transport av farlig gods krever særskilt dokumentasjon. Her lærer du om dokumenter som skal følge det farlige godset.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Transport av farlig gods.

Transport av farlig gods.

Ved transport av farlig gods skal det alltid foreligge skriftlige instruksjoner( transportuhellskort) med unntak for transport av begrensede mengder.

Disse skal du oppbevare i førerhytta slik at du kan ta med deg transportuhellskortene ved behov for evakuering. (ADR margnr 8.1.2.3.) Ved ulykke overlater du informasjonen om det farlige godset til skadestedsleder så snart denne ankommer til ulykkesstedet.

I tillegg skal fraktbrev for transport av farlig gods inneholde de opplysningene som framgår av ADR margnr. 5.4.1.1.

Mal for ADR-kompetansebevis

Mal for ADR-kompetansebevis.

Selv skal du ha med deg gyldig ADR-kompetansebevis i tillegg til ADR-godkjenningsbevis for kjøretøyet. Godkjenningsbeviset for kjøretøyet skal ligge i kjøretøyet. Kjører du tankbil, skal du ha med deg ditt kompetansebevis for ADR-tanktransport.

Melding ved internasjonal ferjetransport av farlig gods

I Norge er innenlands sjøtransport et kommunalt ansvar. Regelverket stiller krav om at alle som ankommer en havn med farlig gods, skal melde fra minst 24 timer før ankomst. Vi finner reglene i kapittel 3 i ”Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer”.

3-1. Melding

Agent eller transportør for, eller fører av, transportmiddel som bringer farlig gods inn i kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område, skal gi melding til havneadministrasjonen om hva slags farlig gods som bringes inn og i hvilke mengder. Melding skal gis minst 24 timer før ankomst. Er ikke dette mulig, skal melding gis så snart ankomsttidspunktet kan fastlegges. Fristen kan reduseres med havneadministrasjonens samtykke.

Havneadministrasjonen skal underrette Skipskontrollen såfremt fartøy ikke har nødvendig dokumentasjon for transporten, eller mangler de nødvendige sertifikater.

§ 3-2. Unntak fra meldeplikten

Unntatt fra meldeplikten er:

a) farlig gods som transporteres i begrensede mengder, enten i henhold til IMDG-kodens avsnitt 18 eller ADR-konvensjonens MARGNR. 10010 og 10011,

farlig gods som er anbrakt på eller i transportenheter, tankinnretninger, jernbanevogner eller containere, og som ankommer kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område med fartøy som går til og fra havner i Norge i regelmessig rute, og anløper kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område minst en gang i døgnet. Dette gjelder også farlig gods som på samme måte transporteres på fartøyer i regelmessig rute innen kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område

Legg merke til at regelen ikke bare gjelder fartøy (maritime transportmidler er regulert ved IMDG-koden), men alle transportmidler som bringer farlig gods til havnen. Regelen gjelder altså også for kjøretøy som ankommer et havneområde med ADR-gods. Om du for eksempel ankommer Oslo Havn med farlig gods som skal videre med båt til Europa, skal havnemyndighetene ha beskjed minst ett døgn i forveien.

Farlig gods-papirer ved sjøtransport

Ved sjøtransport gjelder IMDG-koden. Denne krever at fører av fartøy skal ha oversikt over hvor farlig gods er lastet på skipet. Derfor må ADR-dokumentasjonen kompletteres med et stuingssertifikat ved ferjetransport. I tillegg skal skipsføreren ha et sett transportuhellskort og et sett fraktbrev.

Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon