Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Innenlands fraktbrev

Her lærer du hvilke krav loven stiller til transportavtaler ved innenlands fraktavtaler.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Norges lover. Foto.

Vegfraktloven inneholder formkrav ved inngåelse av innenlandske fraktavtaler. Men partene kan avtale at de ikke skal bruke fraktbrev dersom avsender og fraktfører er enige i dette.

Lov om vegfraktavtaler

Utferdigelse av fraktbrev

§ 7. Ved internasjonal befordring skal fraktavtalen bekreftes ved fraktbrev. Det samme gjelder ved innenriks befordring, med mindre avsender og fraktfører er enige om å unnlate det eller det medfører særlig ulempe eller ikke er vanlig ved den slags befordring det gjelder.

Dette skjer helst i situasjoner der kjøpere og selgere samarbeider tett med en hovedtransportør. Partene kan da avtale at de bare skal bruke et utleveringsformular der mottakeren kvitterer for mottak av sendinger. All informasjon ligger jo lagret elektronisk hos transportøren når sendingen registreres første gang.

Vi finner reglene om hvilke opplysninger som er obligatoriske ved inngåelse av fraktavtaler for innenlands transport, i vegfraktloven § 9.

Følgende felt er obligatoriske og skal alltid være utfylt i et fraktbrev:

Vegfraktloven § 9 Fraktbrevrubrikk
a) avsenderens navn og adresse 1
b) fraktførerens navn og adresse 10, 42 og 43
c) sted og dag for overtakelsen av godset, og bestemmelsesstedet 6, 7, 8, 9 og 17
d) mottakerens navn og adresse 4 og 5
e) antall kolli, deres særskilte merker og nummer eller en tilsvarende beskrivelse av godset 33, 34, 35
f) godsets bruttovekt eller dets mengde angitt på annen måte, samt 36 eller 37 for målegods (volumgods)
g) ved farlig gods den alminnelig godtatte betegnelse Fylles ut i samsvar med ADR/RID margnr. 5.4.1.1.
Både avsenderen og fraktføreren kan kreve inntatt i fraktbrevet andre opplysninger som nevnt i § 10 første ledd bokstav a–j eller annet ledd. Når de er enige, kan de ta inn i fraktbrevet andre opplysninger som de anser påkrevd.

For sendinger der minst en av partene krever at det opprettes en fraktavtale, har norske transportører blitt enige om å bruke et felles fraktbrevformular. Innenlandsfraktbrevet inneholder i alt 42 felt. Noen er obligatoriske og skal alltid være utfylt, andre kan partene ta i bruk etter behov. I tillegg inneholder fellesfraktbrevet et unikt fraktbrevnummer med en tilhørende strekkode.

Innenlands fraktbrev

Innenlands fraktbrev.

Kjøpere og selgere avtaler fritt med hverandre hvem som skal ordne med transport. Da bruker de internasjonale leveringsbetingelser (INCOTERMS 2010). Legg merke til at fraktbrev fylles ut dersom selger og kjøper avtaler at det er mottakerensom skal ordne med transport. Dette gjelder når selger og kjøper avtaler en av følgende leveringsbetingelser i INCOTERMS 2010: EXW, FCA, FAS eller FOB (jf. fellesfraktbrevets felt 27).

Ved hjelp av fraktbrevnummeret kan vi spore en sending. Når vi registrerer sendingen, ”skyter” vi strekkoden for sendingsnummeret på fraktbrevet. Hver gang en sending overføres fra en terminal til en transportør og omvendt, ”skyter” vi sendingsnummeret på nytt. Dermed blir det mulig å se når sendingsnummeret sist ble lest. Slik kan alle som kjenner sendingsnummeret (sporingsnummeret), spore sendinger.

Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon