Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er barnehagen?

Den første barnehagen i Norge ble opprettet i 1837 og fikk navnet Byens Asyl, og den lå i Trondheim. Den tids barnehage minner nok ikke mye om den barnehagen vi kjenner i dag.

LK06
Barn med ulik nasjonalitet leker i barnehagen. Foto.

Er du i Trondheim, kan et besøk på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum gi et innblikk i barnehageutviklingen fra 1837 og fram til vår tid.

De største yrkesgruppene i barnehagen er førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte. Rammeplan for barnehagen er et viktig redskap i planlegging, gjennomføring og evaluering i barnehagen.

I dag går en stor del av barna i barnehagen, og barnehagen er en viktig sosialiseringsarena for barna. I barnehagen vil barna møte voksne som er utdannet for å gi omsorg, tilsyn, utviklings- og aktivitetsmuligheter tilpasset barnas alder og forutsetninger. Dersom du velger å utdanne deg til barne- og ungdomsarbeider, er barnehagen en aktuell arbeidsplass for deg.

De fleste barn i barnehagen er mellom ett og fem år. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå hadde åtte av ti barn plass i barnehage i 2006. Andelen barn med plass i barnehage øker i takt med barnets stigende alder. Mens bare 51 % av ettåringene hadde plass i barnehagen, hadde hele 95% av femåringene plass.

Prioritet opptak

Enkelte grupper kan søke om prioritet ved opptak i barnehager bl.a:

  • barn med nedsatt funksjonsevne
  • barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester

I barnehagen skal barnet møte voksne som er gode rollemodeller. Det skal stimuleres slik at det kan utvikle alle sider ved seg selv.

Lov om barnehager

Lov om barnehager beskriver formålet med barnehage på denne måten:

  • Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
  • Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

I Norge finnes det mange ulike barnehager

De kan drives av kommunen eller av private. Private barnehager kan drives av bedrifter, menigheter, foreldregrupper eller andre. Barnehager kan ha ulik åpningstid og ulike satsningsområder, men de samme lovene gjelder for alle barnehager.

Kommunen har ansvar for både offentlige og private barnehager. Alle godkjente barnehager skal behandles likt i forhold til offentlige tilskudd. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med alle barnehager.

Mange foreldre må eller de velger å jobbe mye mens barna er små. Barn kan i perioder se de ansatte i barnehagen mer enn de ser foreldrene. Dette krever et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage. Det er viktig å merke seg at det er foreldrene som til enhver tid har hovedansvaret for barnet. Taushetsplikten er viktig i barnehagen.

Foreldrene betaler for å ha barnet i barnehagen

Foreldrebetaling i barnehagen er ofte tema i media, og mange av dere har sikkert hørt diskusjoner knyttet til tema maksimumspris. Mange barnehager har søskenmoderasjon. Det finnes ordninger der man kan søke om friplass i barnehage dersom familiens samlede inntekt er liten.

Utfordringer til deg:

  1. Hvordan kan barn utvikle språket i barnehagen?
  2. Hvordan kan barnet utvikle seg motorisk i barnhagen?
  3. Hvordan kan vi si at barnehagen er viktig for barnets sosialisering?
  4. Lag deg en oversikt over hvilke typer barnehager som finnes i din kommune. Søk gjerne på nettet. Klarer du å finne barnehager som har spesielle satsningsområder?
Sist oppdatert 23.11.2018
Skrevet av Agnes Brønstad, Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelser