Hopp til innhold

Oppgave

Nærlesing av novella «Ringen»

Før du begynner å skrive en novelleanalyse, er det lurt å gjøre forberedelser i måten du leser på. Nærlesing er her et viktig stikkord. Det betyr at du bør lese teksten både to og tre ganger på ulike måter.

LK20LK06
Mann og kvinne. Maleri.

Dette maleriet av Edvard Munch fra 1894 har tittelen «Angst». Hvorfor tror du bildet har fått denne tittelen?

Nå skal du lese novella «Ringen» (fra novellesamlinga Siesta,1897) grundig to ganger og på ulike måter. Du bør hele tida veksle mellom å lese og å skrive mens du jobber med analyseoppgava. Du vil nemlig finne stadig nye momenter i tolkninga etter hvert som du skriver, og du får mer innsikt i teksten.

Første gangs lesing av novella

 • Nå kan du lese gjennom novella en første gang. Skriv ned de tankene du umiddelbart gjør deg mens du leser.
«Ringen» av Knut Hamsun (originalversjon) Les teksten

Jeg saa engang i et Selskab en ung Kvinde forelsket. Hendes Øjne var da dobbelt blaa og dobbelt straalende, og hun kunde slet ikke skjule sine Følelser. Hvem elsked Hun? Den unge Herre henne ved Vinduet, Husets Søn, en Mand med Uniform og Løverøst. Og Gud, hvor hendes Øjne elsked den unge Mand, og hvor hun sad urolig paa Stolen! Da vi gik hjem om Natten, sagde jeg, fordi jeg kendte hende saa godt: "Hvor Vejret er lyst og herligt! Har du moret dig i Nat?" Og for at imødekomme hendes Ønske, trak jeg min Forlovelsesring af Fingeren og sagde videre: "Se, din Ring den er bliven mig for trang, den trykker mig. Hvad om du lod den gøre større?" Hun rakte Haanden du og hvisked: "Giv mig den, saa skal den nok blive større." Og jeg gav hende Ringen.

En Maaned efter træffer jeg hende igjen. Jeg vilde spørge om Ringen, men lod det være. Det haster ikke endnu, tænkte jeg, lad hende tage sig bedre Tid end en Maaned. Da ser hun ned i Gaden og siger: "Det er sandt - Ringen. Det gik uheldigt med den, jeg har forlagt den et Sted, jeg har mistet den." Og efter dette venter hun paa mit Svar. "Er du vred derfor?" spørger hun uroligt. "Nej," svared jeg. Og Gud, hvor hun gik lettet bort, da jeg ikke var vred derfor!

Saa gik et helt Aar. Jeg var atter igjen paa gamle Tomter og vandred en Aften en kendt, kendt Vej. Da kommer hun mig imøde, og hun havde tredobbelt blaa og tredobbelt straalende Øjne; men hendes Mund var bleven for stor og bleg. Hun raabte: "Her er din Ring, din Forlovelsesring. Jeg har fundet den igjen, min Elskede, og ladet den gøre større. Nu skal den ikke trykke dig mer." Jeg saa paa den forladte Kvinde og paa hendes store, blege Mund. Og jeg saa ogsaa paa Ringen. "Akk!" sagde jeg og bukked meget dybt, "den Ring er vi uheldig med. Nu er den saa altfor rummelig."

Hamsun, Knut (1897). Siesta:Skitser. København: Gyldendalske Boghandels Forlag.

«Ringen», av Knut Hamsun (modernisert versjon) Les teksten

Jeg så en gang i et selskap en ung kvinne forelsket. Hennes øyne var dobbelt blå og dobbelt strålende, og hun kunne slett ikke skjule hva hun følte. Hvem elsket hun? Den unge herren borte ved vinduet, husets sønn, en mann med uniform og stemme som en løve. Og Gud, hvor hennes øyne elsket denne unge mannen, og hvor hun satt urolig på stolen! Da vi gikk hjem om natten, sa jeg, fordi jeg kjente henne så godt: "Så lyst og herlig vær det er! Har du moret deg i kveld?" Og for å komme hennes ønske imøte trakk jeg forlovelsesringen min av fingeren og sa videre: "Se, din ring, den har blitt for trang for meg, den trykker meg. Hva om du fikk gjort den større?" Hun rakte hånden ut og hvisket: "Gi meg den, så skal den nok bli større." Og jeg ga henne ringen.

En måned etter treffer jeg henne igjen. Jeg ville spørre om ringen, men lot det være. Det haster ikke ennå, tenkte jeg, la henne ta seg bedre tid enn en måned. Da ser hun ned i gaten og sier: "Det er sant – ringen. Jeg var uheldig med den, jeg har forlagt den et sted, jeg har mistet den." Og etter dette venter hun på hva jeg vil svare. "Er du sint for det?" spør hun urolig. "Nei", svarte jeg. Og Gud, hvor hun gikk lettet bort, fordi jeg ikke var sint!

Så gikk et helt år. Jeg var igjen på gamle tomter og vandret en kveld en kjent, kjent vei. Da kommer hun mot meg, og hun hadde tredobbelt blå og tredobbelt strålende øyne; men munnen hennes var blitt for stor og blek. Hun ropte: "Her er ringen din, forlovelsesringen din. Jeg har funnet den igjen, min kjære, og fått den gjort større. Nå skal den ikke trykke deg mer." Jeg så på den forlatte kvinnen og på hennes store, bleke munn. Og jeg så også på ringen. "Akk!" sa jeg og bukket meget dypt, "den ringen er vi uheldige med. Nå er den så altfor rommelig."

(Språklig omarbeidet av Ragnhild Tønnessen, NDLA) • Noter deretter svar på disse spørsmåla:

  1. Hvem er forlovet med hvem i historia, og hvordan ser du det?
  2. Hva tror du menes med «og for å imøtekomme hennes ønske»?
  3. Hvordan kan fortelleren vite hva som er hennes ønske?
  4. Hvorfor tror du hovedpersonen vil la kvinna få mer enn en måned på seg ved andre gangs møte?
  5. Hva kan det bety at «hennes munn var blitt for stor og blek»?
  6. I siste avsnitt står det at kvinna har blitt «forlatt». Hvem har forlatt henne?
 • Diskuter svara dine med en medelev, og skriv et notat om det dere i fellesskap kommer fram til.

Forslag til notater ved første gangs lesing:

Se forslag
 • Mannen som forteller historia, er forlovet med kvinna i teksten.
 • De kjenner hverandre godt: Mannen sier «da vi gikk hjem».
 • Han ser at hun er forelsket i en annen og tror hun vil bort fra ham?
 • Kanskje han håper forelskelsen i den andre vil gå over, derfor vil han gi henne mer tid?
 • Den store og bleike munnen: bilde på sorg, tap?
 • Hun blir forlatt til slutt av den nye mannen og av sin forlovede.

Andre gangs lesing av novella

Nå skal du lese gjennom novella en gang til. Denne gangen markerer du ord, fraser eller setninger som kan si noe viktig om temaet i novella.

Motiv og tema i novella «Ringen»

Etter andre gangs lesing skriver du ned noen foreløpige stikkord om hva som kan være novellas motiv og tema. Et motiv er et konkret fenomen i teksten og dermed det teksten handler om. For eksempel er mord, etterforsking og drap sentrale motiv i kriminallitteratur.

Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Temaet har ofte et allment og mer abstrakt innhold, for eksempel: «kjærlighet», «svik», som en konflikt: «mangel på kontroll over kjærligheten», eller som et motsetningspar: «kjærlighet–svik». Temaet i en tekst finner du ut gjennom analysen. Da ser du på de ulike bestanddelene som teksten består av, og tolker dem i sammenheng med helheten.

Begrepet tematikk brukes når tekster inneholder flere temaer og kan leses på ulike måter.

Sist oppdatert 11.07.2017
Skrevet av Siv Bente Ringseth

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?