Hopp til innhold

Oppgave

Tema: Religionsdebatt og darwinisme

1800-tallet preges av at kristendommen møter motstand. Kirka som institusjon stod nå overfor en av sine største utfordringer siden reformasjonen – nemlig darwinismen.

LK06

Charles Darwins (1809–1882) utviklingslære, utgitt i bokform i 1859, førte til at mange måtte revurdere sin egen gudstro. Hvordan skulle de forholde seg til teorien om artenes opprinnelse? Enkelte valgte å avvise kristendommen. Darwins teori utkonkurrerte deres gudstro. Andre tok sterk avstand fra Darwins teorier og fastholdt sitt syn på Gud som skaper av alt liv på jord. Noen forsøkte også å skape en syntese av vitenskap og religion gjennom å integrere Darwins lære i sin religiøse overbevisning.

Dersom du vil lære mer om Charles Darwin kan du lytte til Thomas Hylland Eriksens foredrag om Charles Darwin i P2-akademiet (24 min): Charles Darwin

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard

Kirka møtte også kritikk fra annet hold. Mens Friedrich Nietzsche (1844–1900) proklamerer at "Gud er død", kritiserer Søren Kierkegaard (1813–1855) statskirken for mangel på ærlighet og inderlighet.

Religionskritikken førte til at flere sentrale norske forfattere gjennomgikk ulike faser i sitt forhold til kristendommen. Både Henrik Ibsen (1828–1906) og Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) tematiserte gudstro og kirkemakt i flere av sine verk. De var begge troende i begynnelsen av sitt forfatterskap, men tok et oppgjør med sin tro etter å ha gjort seg kjent med de ulike religionskritiske stemmene.

Kildetekster

Oppgaver til kildetekstene

Les kildetekstene og jobb med følgende oppgaver:

  1. I teksten Hvad jeg vil? skriver Kierkegaard at han ønsker redelighet. Hva annet er det han ønsker seg?
  2. Hva mener Kierkegaard med "offisiell kristendom"?
  3. Hva tror du Kierkegaards budskap er i denne teksten?
  4. Hva er det, ifølge Darwin, som gjør at alle skapninger stiger i verdighet?
  5. "Da vil alle kroppslige og åndelige evner være tilbøyelige til å skride fram mot fullkommenhet", hevder Darwin. Hvilket prinsipp ligger bak denne prosessen?
  6. Les utdraget fra Darwins konklusjon i boka Om artenes opprinnelse. Avviser Darwin religionen i denne teksten?. Finn eksempler i teksten som underbygger svaret ditt.
  7. Les utdraget fra Et dukkehjem. Hva tror du Nora mener med at hun vil se "om det var riktig hva presten Hansen sa, eller i alle fall om det er riktig for meg"?
  8. Hvordan kan man forstå Noras religiøse tvil om man leser dramautdraget i lys av Kierkegaards kritikk av kirka?
  9. Finn konkrete eksempler i teksten Salme II på hvordan Bjørnson skaper en syntese av darwinisme og kristendom.
  10. Er Bjørnsons tekst en religiøs eller ateistisk tekst? Begrunn svaret ditt.
Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale