Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Pecha Kucha om ungdomskultur

Som ungdom er du del av ungdomskulturen i dagens samfunn, med alle de kulturelle variasjonene det innebærer. Nå skal du forsøke å beskrive, forklare og reflektere over dette gjennom å lage din egen PechaKucha.

Ung jente som foran graffittivegg. Foto

Symboliserer dette noe ved ungdomskultur eller ikke?

Pecha Kucha om ungdomskultur

Du skal lage en PechaKucha 20x20 som beskriver, forklarer og reflekterer over det du mener er trekk ved ungdomskulturen i dagens samfunn. Du skal med andre ord forsøke å beskrive og si noe om en kultur du selv er en del av!

Link til artikkelen PechaKucha 20x20 på ndla.no.

Dette skal du gjøre gjennom å ta utgangspunkt 20 lysark der du snakker i 20 sekunder på hvert lysark. Presentasjonen skal vare 6 minutter og 40 sekunder - 20 lysark x 20 sekunder blir 6.40. Hvert lysark skal bestå av ett bilde og/eller ett begrep. Bildene må passe som illustrasjon til begrepet.

For å komme i gang med hva du skal se etter, kan du se på artikkelen "Ungdomskultur" på Wikipedia som et startpunkt.

Du må ikke nødvendigvis definere hvert eneste begrep. Du viser at du kan bruke dem på en riktig måte gjennom å knytte dem til konkrete eksempler når du beskriver og forklarer.

Presentasjonen din kan du spille inn som en videofil og dele med faglærer og/eller klassen, eller det kan være en muntlig presentasjon foran lærer og klassen din.

Tips

Screencast-O-Matic kan brukes for å spille inn presentasjonen.

Begreper du kan bruke

 • subkultur
 • identitet
 • kultur
 • normer, formelle og uformelle
 • sanksjoner, formelle og uformelle
 • kjønnsroller
 • rollekonflikt
 • delkultur
 • globalisering
 • sekularisering
 • samfunn
 • roller
 • sosial kontroll
 • majoritetskultur
 • kulturelle symboler
 • sosialt system
 • klasse
 • motkultur
 • sosialisering
 • primærgruppe
 • sekundærgruppe
 • sosial gruppe
 • funksjonstapping
 • prefigurativ sosialisering
 • ritualer
 • etnisitet
 • opinionsledere
 • selvpresentasjon og sosiale medier

Kjennetegn for måloppnåelse

Høy måloppnåelse

 • Framføringa har et godt faglig innhold, eleven viser at fagbegreper og faguttrykk brukes aktivt.
 • Eleven kan forklare, beskrive og reflektere over temaet ungdomskultur gjennom mange eksempler, og bruker relevante begreper knyttet til eksemplene.
 • Innholdet er godt strukturert, med 20 lysark der bildene er representative for hva eleven tar opp.
 • Eleven holder tiden pr lysark, og samlet. (6.40)
 • Snakker ut fra bildene/presentasjonsformen og har et fritt forhold til dette. Har god og tydelig stemme og fint tempo.

Middels måloppnåelse

 • Tilfredsstillende faglig innhold, bruker flere fagbegreper og uttrykk.
 • Har med eksempler til en del av begrepene, og forklarer og beskriver flere trekk knyttet til ungdomskultur.
 • Innholdet er til dels strukturert, enkelte bilder mangler noe sammenheng med tema/begreper.
 • Eleven holder tiden totalt på presentasjonen (6.40). Leser en del/noe bundet til manus.

Lav måloppnåelse

 • Få fagbegreper og uttrykk, bruker noe “hverdagsspråk”
 • Har med enkelte eksempler, og beskriver noen trekk ved ungdomskultur
 • Innholdet er ustrukturert, presentasjonen er kortere enn 5 minutter/lengre enn 7 minutter.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller