Hopp til innhold

Øvelse

Plakaath tjïelke dïjrine

Laavenjassh tjeakoes jïh ræhpas argumentasjovenen bïjre.

LK06
almetjh mah girredeminie jïh akte pakaate guvnie tjaaleme: Baajh vaeride årrodh

1. laavenjasse

 1. Man aamhtesen bïjre daate gïrredimmie?
 2. Mij lea gïrredæjjaj veanhtoe?
 3. Mah aamhtese-argumeenth nuhtjieh juktie sijjen veanhtoem buerkiestidh?
 4. Faamoe-baakosne Baajh vaeride årrodh! akte premisse (akte buajhkoes bagkesimmie), gidtjh akte vuarjasjimmie politihkeri barkoste byjrese-aamhtesisnie. Mij lea dåapmoe politihkeri bijjelen?
 5. Maam såarhts argumentasjovnide gïrredæjjah uvtemes sæjhta nuhtjedh – ræhpas jallh tjeakoes argumentasjovne?

2. laavenjasse

Natur og Ungdom demonstrerer. Foto.

Goerehth argumentasjovnem.

Guvvesne vuelielisnie argumentasjovnem gaavnh åeniedamme hammosne. Vuartesjh daam lïhkebe:

 1. Man aamhtesen bïjre daate gïrredimmie?
 2. Man siebrien åvteste gïrredæjjah båetieh?
 3. Guktie sïjhth siebrien ussjedammesvoetem klijma-gyhtjelassine vuarjasjidh?
 4. Mij lea gïrredæjjaj veanhtoe?
 5. Mah aamhtese-argumeenth nuhtjieh juktie sijjen veanhtoem buerkiestidh?
 6. Faamoe-baakosne ”Gåaroes baakoeh eah klijmam åabpedh!” akte premisse (akte buajhkoes bagkesimmie), gidtjh akte vuarjasjimmie politihkeri barkoste byjrese-aamhtesisnie. Mij lea ”dåapmoe” politihkeri bijjelen?
 7. Dïjrem mubpesth jiehtedh lea akte sïejhme viehkie-dïrrege abpe argumentasjovnesne. Guktie gïrredæjjah daam viehkie-vierhtiem nuhteme?
 8. Maam såarhts argumentasjovnide gïrredæjjah uvtemes sæjhta nuhtjedh – ræhpas jallh tjeakoes argumentasjovne?

Baakoeh

Saemien

Daaroen

gïrredimmie

demonstrasjon

gïrredæjja

demonstrant

klijma-gyhtjelasse

klimaspørsmål

veanhtoe

standpunkt

bagkesimmie

påstand

Sist oppdatert 14.01.2019
Skrevet av Marion Federl, Ellen Bull Jonassen og Liv Karin Joma

Læringsressurser

Argumentasjovnen bïjre