Hopp til innhold

Fagartikkel

Demenssykdom

Demens er en betegnelse på ulike kroniske hjernesykdommer som kommer av sviktende hjernefunksjon. Hovedsymptomet er en svekkelse av hukommelsen som fører til nedsatt evne til å fungere i hverdagen.

LK20LK06
Ordet Memory skrevet på plakat. Illustrasjon.

Utvikling og forekomst

Sykdommene utvikler seg gradvis og får som regel store konsekvenser både for pasienten og for de pårørende. Demens rammer fortrinnsvis eldre, men kan også ramme yngre. Dersom demens oppstår i høy alder, brukes gjerne begrepet aldersdemens (senil demens), mens betegnelsen er presenil demens dersom demenssymptomene oppstår i ung alder.

Cirka 70 000 nordmenn har demens, og forekomsten øker med stigende levealder i befolkningen.

Huskelapp

Årsaken er nedsatt hjernefunkjson.

Hovedsymptom er svekket hukommelse.

Etter hvert går funksjoner i dagliglivet tapt.

Forskjellige former for demens

 • Alzheimers sykdom
 • vaskulær demens (multi-infarkt-demens)
 • en kombinasjon av Alzheimers sykdom og vaskulær demens
 • frontotemporal demens
 • demens med Lewy-legeme
 • pseudodemens (falsk demens)

Symptom

Demens utvikler seg gradvis, og symptomene kan utvikle seg over få år eller over tiår. Det er store individuelle variasjoner i symptomer hos pasientene. Symptomene vil variere etter hvilke områder i hjernen som får svekket funksjon.

 • Hukommelsen svekkes, og hjernen fungerer ikke like raskt som før. Det er nærhukommelsen som blir borte, og pasienten vil etter hvert ikke kjenne igjen sine pårørende. Hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring kan være tegn på at demens er under utvikling.
 • Pasienten får kommunikasjonsproblemer.
 • Pasienter med demenssykdom kan glemme enkelte ord eller bruke ord som er meningsløse i sammenhengen. Etter hvert oppstår gjerne afasi.
 • Apraksi, nedsatt evne til å mestre daglige gjøremål, er et annet symptom på demens. Pasienten vil ikke mestre gjøremål som påkledning, personlig hygiene, matlaging, toalettbesøk eller å gå i butikken for å handle.
 • Pasienter med demens kan bli desorienterte og ha problemer med å plassere tid og sted. De kan gå seg bort i sitt eget nabolag uten å vite hvordan de kom seg dit. Pasienten kan plassere gjenstander på feil sted. Klær kan bli puttet i fryseren, og frysevarer kan bli plassert i klesskapet. Ofte har den demente ingen forklaring på hvorfor gjenstandene ble plassert på feil sted.
 • Demens kan føre til svekket dømmekraft. Pasienten kan for eksempel gå i butikken i morgenkåpe og ta på seg vinterkåpe en varm sommerdag.
 • Etter hvert vil pårørende oppleve at pasienten får forandringer i personligheten. Slike forandringer kan for øvrig oppstå før man har registrert andre klare symptomer på demens. Personlighetsforandringene går på innskrenket interessefelt, raske humørsvigninger, tiltakende egoisme, tilbaketrekking og økt mistro til omgivelsene.
 • Å tenke abstrakt kan bli vanskelig for en pasient med demens. Det kan for eksempel bli helt umulig å forstå tall og utføre enkle regnestykker.
 • Det er vanlig at pasienten får en depresjon når han oppdager at funksjoner i dagliglivet går tapt.
 • Utover i forløpet vil sykdommen kunne gi fysiske forandringer. Inkontinens er vanlig, noe som kan skyldes at pasienten ikke finner toalettet. I tillegg reduseres motorikken. Ved langt fremskreden demens vil pasienten bli sengeliggende og pleietrengende.

Årsaker

Årsaken til demens er nedsatt hjernefunksjon.

Alsheimers sykdom

Ved Alzheimers sykdom dør nerveceller i et område av hjernen, og deler av hjernen skrumper inn. Dette medfører nedsatt produksjon av signalstoffer som er viktige for hukommelsesfunksjonene. Symptomene utvikler seg langsomt. Forskning viser at Alzheimers sykdom har en arvelig faktor.

Vaskulær demens

Vaskulær demens skyldes aterosklerose i hjernearteriene. Aterosklerosen fører til små infarkter i hjernen. Denne typen demens kan også skyldes emboli. Små blodpropper løser fra andre steder i kroppen, føres med blodstrømmen og setter seg fast i hjernens blodårer. Sykdommen forverres plutselig på grunn av infarkt. Denne demenstypen vil ha en viss arvelig faktor, siden aterosklerose opptrer hyppigere i enkelte familier.

Frontotemporal demens

Frontotemporal demens skyldes ødeleggelse av områder i hjernen ved at nerveceller i pannelappen dør. Årsaken til at dette skjer, er ukjent.

Demens med Lewy-legeme

Demens med Lewy-legeme skyldes at det dannes proteiner inne i hjernecellene som forstyrrer hjernecellenes funksjon.

Pseudodemens

Pseudodemens utløses av faktorer som for eksempel annen kroppslig sykdom, depresjon, sosial isolering, inaktivitet, bivirkning av medikamenter eller miljøskifte. Denne demensformen kan ofte behandles ved at man setter inn tiltak mot årsaken til demenssymptomene.

Å stille diagnose

I begynnelsen er symptomene ofte vage, og det kan være vanskelig å skille mellom en normal og en sykelig glemsomhet.

Ulike tester kan måle mentalt nivå og evne til kommunikasjon.

Ved vaskulær demens vil en CT-undersøkelse påvise infarkter i hjernen.

Video om CT-undersøkelse fra Norsk Helseinformatikk.

I diagnostiseringen er det viktig å utelukke at demens-symptomene kan skyldes andre sykdommer.

Behandling

Ingen legemidler kan helbrede demens eller stoppe utviklingen av symptomene. Medisiner kan i noen tilfeller bedre pasientens symptomer i en begrenset periode.

Det gis symptomatisk behandling for å avhjelpe symptomer som angst, uro, depresjon, inkontinens og søvnløshet.

Sammendrag

 • Demens er en fellesbetegnelse på en gruppe hjernesykdommer.
 • Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens.
 • Sykdommene kjennetegnes ved hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, personlighetsendring og endret adferd. Etter hvert mister pasienten evnen til å ta omsorg for seg selv.
 • Demens er en kronisk sykdom som ikke kan behandles.
 • I Norge finnes det cirka 70 000 mennesker med demens.
 • Når en person får demens, blir hele familien rammet.

Utfordringer til deg


 1. Hva er demens betegnelsen på?
 2. Hva er hovedsymptomet på demens?
 3. Hva kan hovedsymptomet føre til for en person som har fått en demenssykdom?
 4. Hvordan utvikler en demenssykdom seg?
 5. I hvilken alder kan demenssykdom opptre?
 6. Hvem kan en demenssykdom få store konsekvenser for, og hvorfor?
 7. Gi et eksempel på en form for demens. Hva tror du er den mest vanlige formen?
 8. Velg to symptomer på demens og forklar dem med egne ord for en medelev. Medeleven din velger to andre symptomer som han eller hun forklarer for deg.
 9. Har du møtt et menneske som har fått diagnosen demens? Hvilke symptomer la du merke til hos denne personen?
 10. De ulike demensformene har ulike årsaker. Hva er årsakene til Alzheimers sykdom og vaskulær demens?
 11. Hvordan kan man stille diagnosen om man har mistanke om demenssykdom?
 12. Hvilken behandling tilbyr man ved demenssykdom?
 13. Se filmen Om Alzheimers sykdom. Lanes og Olsen hos Grosvold. Hva sier personene i filmen om det å være nær pårørende til en som har en demenssykdom?

Sist oppdatert 11.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?