Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykiatrisk behandling

Det finnes ingen klare grenser for hvilke psykiske sykdommer og tilstander som trenger behandling. Behovet for behandling er situasjonsbestemt og avhengig av hvor sårbart hvert enkelt menneske er, og hvor stor mestringsevne det har.

LK20
Profil av kvinne som støtter pannen i hånden. Mann som lytter. Foto.

Hovedformen for behandling av psykiske sykdom er psykoterapi i kombinasjon med medikamenter. Men det finnes mange ulike psykiatriske behandlingsformer. Det er fordi det er mange ulike teorier om hva som gir mennesket psykiske plager, og mange veier inn til et menneskes sinn. God hjelp og støtte ved moderate psykiske plager vil også kunne hindre at en mer alvorlig psykisk tilstand får utvikle seg.

Psykoterapi

Psykoterapi er en betegnelse som dekker et stort mangfold av psykologiske behandlingsformer. De varierer med hensyn til metoder, fokus, omfang og intensitet.

I kognitiv terapi retter terapien seg mot måten pasienten tenker på, og de følelsene som tankene skaper. Pasienten får veiledning til å stille spørsmål ved tenkemåter som er med på å holde et psykisk problem ved like. I tillegg legger terapien vekt på hverdagslige konkrete handlinger og ulike måter å endre disse handlingene på.

Psykodynamisk terapi legger stor vekt på hvordan opplevelser og erfaringer i barndom og oppvekst preger personligheten og den psykiske tilstanden i voksen alder. Terapien er langvarig og intens. Pasienten hjelpes til å identifisere og forstå vanemessige, og kanskje ubevisste, sammenhenger og motiver som kan være med på å danne eller vedlikeholde et problem.

Terapi kan gis både til enkeltpersoner og i grupper. Det finnes selvhjelpsgrupper der mennesker som har samme slags problem, kommer sammen uten terapeut og hjelper hverandre. I de siste årene har familieterapi også vært en benyttet behandlingsform, siden samspillet i familien er med på å bestemme om de psykiske problemene skal bli bedre eller verre.

Psykiatrisk medisinering

Psykiatrisk medisinering er knyttet til sykdommen og symptomene. Medikamentene deles inn i grupper etter virkining: angstdempende medisiner, antidepressive medisiner, antipsykotiske medisiner og stemningsstabiliserende medisiner.

Se Felleskatalogen

Fysikalske behandlingsmetoder

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi bygger på forståelsen av at psykiske, fysiske og sosiale forhold gjensidig påvirker hverandre. Pasientenes funksjonsevne og livsutfoldelse skal bedres gjennom kroppslige tilnærmingsmåter. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelse står sentralt.

Fysioterapien inngår i behandlingen av psykisk sykdom med ulik alvorlighetsgrad, som angst, depresjon, psykoser, schizofreni og tvangssykdom. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser og bevegelser, samt massasje og sansestimulering.


ECT (Electroconvulsive Therapy) ECT kalles også elektrosjokkbehandling. Med denne behandlingen utløser man kunstige epileptiske anfall ved å lede elektrisitet gjennom pasientens hjerne. I dag brukes ECT hovedsaklig ved alvorlig depresjon.

Endring av livsstil

Pasienter med psykisk sykdom har gjerne svekket helse på grunn av sin livsstil, og undersøkelser viser at å bedre helsetilstanden virker positivt på den psykiske helsen. Aktivt arbeid med livsstilsendringer er derfor en viktig del av behandlingstilbudet til psykisk syke i tillegg til det somatiske helsetilbudet. Livsstilsendringer kan handle om å begynne å mosjonere, forandre kostholdet, slutte å røyke og få kontroll over rusmiddelbruken.

Enkelte kommuner har iverksatt ulike former for arbeidstrening og sosiale tiltak og opplegg som «Grønn omsorg» eller «Inn på tunet». Dette er tjenester på gårdsbruk som er tilrettelagt for blant andre psykisk syke personer.

Her kan du se mer om Grønn omsorg

Musikkterapi ved psykisk sykdom

Forskning har vist at musikkterapi kan være til god hjelp for pasienter med depresjoner og angst. Dette er en terapiform som benytter sammenhenger mellom musikk og helse på en vitenskapelig og systematisk måte.

Her er en film om musikkterapi:

Musikkterapi

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevern er et samlenavn på behandlingsformer og tiltak som skal hjelpe pasienter med psykisk sykdom. Dette arbeidet er regulert i Lov om psykisk helsevern

Det er mulig å tvangsinnlegge pasienter innenfor det psykiske helsevernet, men dette er sterkt regulert i loven for å hindre at det skal skje overgrep mot pasienter. En pasient kan bare innlegges mot sin vilje dersom legen mener at pasienten har en alvorlig psykisk sykdom, er til fare for seg selv eller andre eller forspiller sjansene til bedring.

Utfordringer til deg:

Oppgaver til «Psykiatrisk behandling»
  1. Hva er psykoterapi?
  2. Hvilke ulike grupper psykiatrisk medisin kjenner du til? Bruk Felleskatalogen og se på virkning og bivirkning av dette eller disse medikamentene. Hvilke styrker finnes de i?
  3. Hvilke fysikalske behandlingsmetoder kjenner du til?
  4. Finn ut hvilke tilbud kommunen din gir til mennesker med psykisk sykdom som trenger å endre sin livsstil.
  5. Gi eksempler på hvordan endring av livsstil kan bedre helsen for en som er psykisk syk. Finner du eksempler i filmen Grønn omsorg?
  6. Hva er psykisk helsevern?
  7. Hva er formålet med Lov om psykisk helsevern?
  8. Hva sier Lov om psykisk helsevern om bruk av tvang ved psykisk sykdom?
Sist oppdatert 08.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Ingrid Sciefloe Myhre og Marit Smith Sørhøy
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Psykisk helse og sykdom