Hopp til innhold

Fagartikkel

Empowerment - hjelp til selvhjelp

Empowerment blir definert som en prosess som gjør en person i stand til å øke kontrollen over egen helsetilstand.

LK06
Blid mann som strekker henda i været. Foto.

Metoden er mest brukt i behandlingen av psykisk syke og rusavhengige. Begrepet «empowerment» ble lansert i 1986 og er tatt inn i forskning og helsearbeid i ulike sammenhenger.

Sentralt i empowerment-tenkningen står medvirkning og anerkjennelse av brukerens eller pasientens kompetanse. Det legges vekt på økt samhandling både på individnivå og samfunnsnivå. En person som trenger hjelp av helsevesenet, skal få hjelp til å definere hva som er vanskelig i samhandling med andre, samt å finne egne løsninger på utfordringene i hverdagen.

Det finnes ingen norske ord som kan erstatte «empowerment», men «myndiggjøring» er det nærmeste.

Empowerment i praksis

Et NAV-prosjekt har ført til at flere med psykiske lidelser har kommet seg ut i jobb. Prosjektet er et samarbeid med voksenpsykiatrien og har hatt gode resultater. Tilbudet retter seg mot mennesker med alvorlige psykoselidelser innen schizofrenispekteret, som vil ut i arbeidslivet.

NOUs beskrivelse av empowerment

Norges offentlige utredninger (NOU-er) publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement. Disse danner ofte grunnlag for forslag som regjeringen sender over til Stortinget og er ofte sitert og gjengitt i stortingsmeldinger.

I NOU fra 1998:18 beskrives Empowerment slik (sitat):

"Empowerment er et mål, en metode som passer så vel for den profesjonelle som den ikke-profesjonelle og en pedagogisk, sosial og helsefremmende strategi. Empowerment handler om makt og maktesløshet sett ut fra at maktesløsheten ikke bare er et individuelt problem, men i høy grad sosialt, økonomisk og kulturelt betinget. Empowerment er å styrke den makt den enkelte eller gruppen måtte være i besittelse av for å endre og påvirke uhensiktsmessige forhold. Målet er at personene mer effektivt kan styre sine liv mot egne mål og behov. Det er en direkte forbindelse mellom empowerment og frigjøring".

Arbeidsledighet

Det er en stor utfordring for samfunnet at mange er uten jobb. For den enkelte som står utenfor arbeidsmarkedet er det viktig å få et tilbud og føle mestring. For samfunnet har det en økonomisk og sosial gevinst å la personer med ulike utfordringer bidra med arbeid av ulik art.

Det er om lag 500 000 personer i Norge som mottar stønad fra NAV. Dette gjelder alt arbeidsfravær og inkluderer uføretrygdede.

Huskelappen

  • Det er vanskelig å diagnostisere psykiske plager. Det er fordi årsaken til en psykisk sykdom ofte er sammensatt.
  • Psykiske diagnoser er inndelt i ulike diagnoser. Slik kan vi forstå sykdomsbildet bedre og kunne gi riktig behandling.
  • For mange er det å ha en psykisk diagnose veldig vanskelig. Det er i de fleste tilfeller vanskelig å oppdage for dem som ikke kjenner personen.
Sist oppdatert 04.07.2019
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Psykisk helse og sykdom