Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykisk sykdom hos eldre

Oppgaven til alderspsykiatriske avdelinger er å diagnostisere, behandle og forebygge psykisk sykdom hos personer over 65 år. Alle typer av psykisk sykdom som rammer unge mennesker, kan også ramme eldre.

LK20LK06
Kvinne på benk med ryggen til. Foto.

Eldre har gjerne flere somatiske plager og er mer utsatt for bivirkninger av medisiner. Dette påvirker det samlede sykdomsbildet, og psykisk sykdom hos eldre kan ha færre typiske trekk enn hos yngre aldersgrupper.

De hyppigste psykiatriske diagnosene hos eldre er demens og moderate depressive eller angstpregede tilstander. De kan opptre i kombinasjon eller alene.

Siden antallet eldre i samfunnet øker, blir det også flere eldre med psykisk sykdom i tida framover.

Årsakene til psykisk sykdom hos eldre ligger både i psykologiske, sosiale og biologiske faktorer. Psykiske reaksjoner på tap og omstillinger som den eldre opplever, kan være én årsak. Sosiale faktorer som endret familierolle, flytting til omsorgsbolig eller sykehjem, ensomhet og tap av sosialt nettverk vil også kunne føre til psykisk sykdom. Selve aldringen er den biologiske faktoren.

Med alderen svekkes helsen. Aldersbetingede endringer i hjernen kan redusere organismens motstandskraft, slik at psykisk sykdom lettere slår ut når vi blir utsatt for belastninger. Lavt stoffskifte og forhøyet blodsukker kan gi depresjonssymptomer. Dessuten kan enkelte legemidler gi psykiske bivirkninger.

De fleste eldre med psykisk sykdom behandles av primærhelsetjenesten, men det finnes egne alderspsykiatriske avdelinger på sykehus og i sykehjem. Riktig behandling kan gi svært gode resultater, og de eldre får bedre livskvalitet og unngår å måtte bo på institusjon.

Fordi eldre er mer følsomme for legemidlenes bivirkninger, er det viktig at helsefagarbeideren observerer virkninger og bivirkninger av eventuelle psykofarmaka.

Psykososiale tiltak som dagsenter, hjemmetjeneste og andre omsorgsformer inngår som viktige tiltak i behandlingen av psykisk sykdom hos eldre.

Utfordringer til deg:

  1. Hvilke psykiske sykdommer er de mest vanlige hos eldre mennesker?
  2. Hva er de vanligste årsakene til psykisk sykdom hos eldre mennesker?
  3. Hvilke tiltak kan bedre livskvaliteten for eldre mennesker med psykiske lidelser?
  4. Hvilken rolle har helsefagarbeideren i behandlingen og oppfølgingen av eldre med psykisk sykdom?
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Birgit Flaten, Ingrid Sciefloe Myhre og Marit Smith Sørhøy
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?