Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjonsmodeller

En modell er en forenklet framstilling av virkeligheten. Noen kommunikasjonsmodeller er opptatt av å vise hvordan kommunikasjonen foregår, og hvilken effekt den har. Andre modeller legger mer vekt på å vise hvordan meningsfellesskap oppstår.

Vi vil noe med det vi sier og skriver

Når vi leser en reklametekst, vet de fleste av oss at avsenderen har en bestemt hensikt med teksten. Han eller hun vil få oss til å kjøpe en vare eller bli overbevist om at et bestemt standpunkt er rett. Avsenderen lykkes dersom vi oppfører oss som forventet.

Når vi derimot leser en kriminalroman eller et dikt, tenker de fleste sjelden på hvilken hensikt forfatteren har med teksten. Vi lar oss rive med av historien og utvikler den videre med egne forestillinger om de menneskene og hendelsene teksten handler om. Det er grunnen til at vi ofte blir skuffet når vi ser filmversjonen av en bok vi liker godt.

Når vi skal analysere en kommunikasjonsprosess, må vi derfor ta utgangspunkt i hvilken type tekst det er snakk om, og hva som er formålet med teksten.

Kommunikasjon som prosess

Prosessmodellen er en modell som fokuserer på overføringen av et bestemt budskap fra sender til mottaker. Budskapet formidles gjennom et kommunikasjonsmedium. Senderen har en hensikt med kommunikasjonen. Effekten er avhengig av i hvilken grad mottakeren oppfatter budskapet. De faktorene som hindrer budskapet i å nå fram, kalles støy.

Et eksempel på en kommunikasjonsprosess er læreren som har en forelesing i klasserommet. Læreren er senderen av budskapet, og elevene er mottakere. Lærerens hensikt er at elevene skal tilegne seg bestemte kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. Dersom elevene bråker eller læreren snakker for lavt, når ikke budskapet fram. Da kan vi si at effekten av undervisningen er lav.

Prosessmodellen kan formuleres ved hjelp av et enkelt spørsmål:

Tips!

Bruk gjerne prosessmodellen når du planlegger en medieproduksjon. Still deg selv følgende spørsmål:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hva ønsker du å oppnå?
  • Hvilket medium og hvilke virkemidler vil du bruke?
  • Hvordan vil du måle effekten?

Kommunikasjon som meningsfellesskap

All kommunikasjon skjer i en kontekst, en sammenheng. Rammene rundt kommunikasjonen er blant annet språk, kultur og samfunn. Erfaringene du har gjort i oppveksten, er viktige for hvordan du forstår og tolker budskap du møter i omgivelsene dine. Vi må være kjent med rammen kommunikasjonen foregår innenfor, for å forstå meningen i det som kommuniseres.

Forfattere, kunstmalere og filmskapere er opptatt av å gi uttrykk for egne tanker og følelser. Men de er også opptatt av å forme budskapet sitt slik at det kommuniserer med andre. Når vi analyserer slike uttrykk, eller tekster, forsøker vi å forstå hva teksten vil si oss. Det kan være mange ulike tolkingsmuligheter. I denne sammenheng bruker vi begrepet tekst i en utvidet betydning. Teksten kan bestå av skrift, stillbilder, lyd eller levende bilder. Ofte er teksten satt sammen av flere elementer.

Tekstmodellen bygger på samspillet mellom tekst og mottaker. Som mottakere tolker vi tekster ulikt ut fra hvilken kultur vi tilhører, og hvilke personlige erfaringer vi har.

CC BY-SASkrevet av Thomas Nupen, Ragna Marie Tørdal og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 24.10.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter