Hopp til innhold

Fagartikkel

HMS for helsefagarbeideren

På en arbeidsplass er det mange ulike faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. I tillegg til de faktorene som er vist i figuren lenger ned på denne siden, påvirker også miljøet utenfor arbeidsplassen arbeidstakeren og arbeidsdagen. Dermed er det viktig å tenke helhetlig.

To kvinner i veiledningssamtale. Foto.

Psykososialt arbeidsmiljø

Når det gjelder arbeidsbelastning, har alle helseinstitusjoner nedtegnet hvor mange ansatte som trengs ut fra antall pasienter, pleietyngde og pasientkategori. For eksempel vil det være flere ansatte på en avdeling med demente enn på en avdeling med pasienter som har lettere psykiske lidelser. Det er viktig å ha tilstrekkelig antall ansatte for å forebygge stress og de tilleggslidelsene stress kan medføre.

Arbeidstida er organisert gjennom turnusplaner. De skal sikre at de ansatte har ei arbeidstid som er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Turnusplaner er utarbeidet i samarbeid med den tillitsvalgte og verneombudet på arbeidsplassen.

De enkelte faggruppene på helseinstitusjonen har stillingsinstrukser. Dette skal sikre at de ansatte ikke blir pålagt arbeidsoppgaver som er utenfor deres kompetanseområde, samt at pasientene får en forsvarlig sykepleie. Nytilsatte sikres ei opplæring gjennom at helseinstitusjonene utarbeider et eget program for dem. Det er de nærmeste lederne til de nytilsatte som skal følge opp denne opplæringa.

Fysisk arbeidsmiljø

For å sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet er det utarbeidet retningslinjer knyttet til for eksempel støy fra ulike maskiner og tekniske innretninger. En dekontaminator eller en oppvaskemaskin skal ikke gi fra seg støy som kan skade de ansattes hørsel.

Strålinga fra dataskjermer skal være i samsvar med forskriftene. Belysninga skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig for arbeidsoppgavene, og ikke sjenere slik at øynene belastes på en måte som kan gi problemer. Klimaet og innetemperaturen skal være behagelig å arbeide i til alle årstider.

Kjemisk arbeidsmiljø

Helseinstitusjonene er røykfrie. Grunnen til dette er å sikre at de ansatte og pasientene ikke utsettes for passiv røyking. Dette kan gi helseskader. Flere helseinstitusjoner har innført regler om at de ansatte ikke får røyke i arbeidstida. Lukten av sigarettrøyk kan være sjenerende og også helseskadelig for personer med for eksempel astma.

I helseinstitusjoner benyttes et utall kjemiske midler. Disse kjemiske midlene er registrert i et system som kalles sikkerhetsdatablad. Disse databladene beskriver produktenes tekniske data, bruksområder og hvordan produktene skal oppbevares. Sikker oppbevaring og riktig bruk av kjemiske midler er viktig for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Fysiske forhold tilknyttet arbeidsoperasjon

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at de ansatte ikke pådrar seg helseskader. Ansatte på helseinstitusjoner er utsatt for belastningslidelser, og innen HMS satses det på ergonomi. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige, og de ansatte skal ha opplæring innen ergonomi og bruk av hjelpemidler.

Framstilling av ulike faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. I midten av en sirkel står en strekmann og klør seg i hodet med et spørsmålstegn over. Sirkelen er delt i fire deler med ulike områder knyttet til HMS og arbeidsmiljø, og utenfor hver del er det en rekke stikkord knytta til dette området. Det første området er fysisk miljø med stikkordene vibrasjon, belysning, klima, stråling og støy. Det andre området er fysiske forhold tilknyttet arbeidsoperasjonen med stikkordene utforming arbeidsplass, utforming arbeidsutstyr, arbeidstype, arbeidsbevegelse og arbeidsbelastning. Tredje område er kjemisk miljø med stikkordene gass, røyk og kjemikalier. Det siste området er psykososial arbeidsmiljø med stikkordene arbeidskrav – mestring, organisering, pauser, stress, opplæring, samarbeid, variasjon, jobbinnhold, uviklingstiltak og ansvar – lønn. Illustrasjon.

På en arbeidsplass er det mange ulike faktorer som påvirker arbeidsmiljøet.

Verneombud

Verneombudet velges blant de ansatte i bedriften. Verneombudets rolle er å aktivt ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Et verneombud skal se til at arbeidet i bedriften er innrettet og organisert slik at hensynet til de ansattes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Verneombudets oppgaver er også å delta på vernerunder sammen med bedriftens ledelse, samt å delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner og følge opp de pålegg som Arbeidstilsynet gir.

Utfordringer til deg

  1. Tegn din egen sirkel som handler om de faktorene som virker inn på din egen arbeidsdag på skolen. Hvilke av disse faktorene kan du selv påvirke?
  2. Hvordan vil antall ansatte i en helseinstitusjon påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet?
  3. Hvilke ergonomiske tiltak kan forebygge belastningslidelser for ansatte i helsevesenet? Diskuter dette i klassen.
Sist faglig oppdatert 03.11.2020
Skrevet av Wenche Heir, Birgit Flaten og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter