Hopp til innhold

Fagartikkel

HMS og internkontroll

Som fagarbeider vil du bli knyttet til én eller flere arbeidsplasser. Alle arbeidsplasser er underlagt et lovverk som skal sikre at du som arbeidstaker har et godt og trygt arbeidsmiljø.

Norges riksvåpen. Foto.

Forskriftene om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for bedrifter er nedtegnet i internkontrollforskriften. Den omhandler interne forhold i bedriften.

Bedriftene skal blant annet utarbeide rutiner for brannvern, et godt inneklima og for oppbevaring av kjemiske midler. Målet er å forebygge helseskader og sikre et positivt arbeidsmiljø for bedriftens ansatte.

De som er ansatt i de ulike helsetjenestene, får sine interesser og rettigheter ivaretatt gjennom lover og forskrifter som arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Brukerne av helsetjenestene sikres gjennom kvalitetsforskriften. Denne forskriften gjelder for alle brukere uavhengig av alder, sosial status og bosted. Kvalitetsforskriften skal sikre at det er kvalitet på de helsetjenester som ytes.

Les mer om lovene og forskriftene hos Lovdata

Internkontrollforskriften

Arbeidsmiljøloven

Kvalitetsforskriften

Hva er HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet

Begrepet er en samlebetegnelse for det interne arbeidet på arbeidsplassen som er knyttet til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte.

Helse

WHO definerer helse slik: "Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære." (Braut, 2019). I HMS-sammenheng vil det si at arbeidstakeren i sitt arbeid ikke skal påføres sykdommer eller andre belastninger som påvirker helsetilstanden.

Miljø

Miljø defineres som en "[b]etegnelse for de ytre livsvilkår for en organisme, populasjon eller samfunn, og de påvirkninger de blir utsatt for. Dette er bl.a. temperatur, fuktighet, næringsinnhold (for planter), mengde næringsplanter eller byttedyr (for dyr)" (Store norske leksikon, 2018). HMS-arbeidet retter seg både mot det ytre miljøet (for eksempel forurensning fra bedriften til luft, vann og jord) og mot arbeidsmiljøet (for eksempel trivsel og inneklima).

Sikkerhet

Begrepet defineres som "[...] en tilstand; fravær av uønskede hendelser eller frihet fra fare og frykt" (Rosvold og Stranden, 2018).

Sikkerhetsarbeidet i bedriften går ut på å ha kontroll over mulige akutte hendelser som kan føre til at arbeidstakere skader seg eller i verste fall dør. I tillegg omfatter sikkerheten også å ta vare på det ytre miljøet og på materiell, slik at det ikke påfører skade på arbeidstakerne eller mennesker utenfor bedriften.

Målet med HMS-arbeid og internkontroll er å forebygge skader og miljøforstyrrelser og sikre de ansatte et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø.

Det er mer hensiktsmessig å forebygge skader enn å reparere dem. Ved å benytte personheis til forflytting kan du som fagarbeider forebygge ryggskader og belastningslidelser.

Samfunnsøkonomisk er det også viktig å unngå sykemeldinger, eventuelle omskoleringer og uførhet. Dersom det likevel skulle oppstå helseskader så den tilsatte blir sykmeldt, sikrer bedriftene gjennom HMS-arbeidet at den sykmeldte får oppfølging.

Utfordringer til deg:

  1. Bruk dine egne ord og forklar for en medelev hva HMS betyr.
  2. Hvor finner vi forskriften om helse, miljø og sikkerhet?
  3. Hvilke lover og forskrifter ivaretar interessene og rettighetene til ansatte i ulike helsetjenester?
  4. Gå inn i arbeidsmiljøloven og les hva som er formålet med loven i § 1.
  5. Hva sier §1 i internkontrollforskriften at formålet med forskriften er?
  6. Hvilket internt arbeid for en arbeidsplass er HMS en samlebetegnelse for?
  7. Hva menes med helse i når vi snakker om HMS?
  8. Gi eksempel på faktorer som HMS retter seg mot når det gjelder miljøet.
  9. Hvordan defineres sikkerhet når det gjelder HMS?
  10. Hva er målet med HMS-arbeid og internkontroll?

Kilder

Braut, G. S. (2019, 1. juni). Helse. I Store medisinske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://sml.snl.no/helse

Miljø – biologi. (2018, 20. februar). I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/milj%C3%B8_-_biologi

Rosvold, K. A. og Stranden, R. (2018, 26. november). Sikkerhet. I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/sikkerhet

Sist faglig oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter