Hopp til innhold

Fagartikkel

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienten som helhet. Dette er særlig aktuelt med pasienter som har diagnoser som påvirker flere funksjoner i kroppen, og der det er viktig å se fysiske skader i sammenheng med pasientens psykiske og sosiale situasjon.

LK06
Tommel opp

Skal man tilrettelegge for at brukeren skal få et tilbud som dekker alle viktige behov, og der de ulike tiltakene koordineres til en helhet, er det helt nødvendig at flere yrkesgrupper trekkes inn.

Helsefagarbeideren i tverrfaglig samarbeid

Helsefagarbeideren har som hovedoppgave å hjelpe brukeren eller pasienten på en best mulig måte ut fra hvilken situasjon brukeren er i. For å kunne gi faglig god hjelp på alle områder for brukeren er det viktig at det samarbeides tverrfaglig. Alle yrkesgrupper som er relevante for pasientens situasjon, bør i prinsippet kunne delta i tverrfaglig samarbeid. Her er noen av yrkesgruppene som ofte deltar i tverrfaglig samarbeid i saker innen helsefagarbeiderens arbeidsområde:

 • sykepleier
 • ergoterapeut
 • fysioterapeut
 • lege
 • sosionom
 • logoped

Disse yrkesgruppene kan hjelpe brukeren med ulike oppgaver:

 • Sykepleier utfører sykepleiertiltak
 • Ergoterapeut kan hjelpe til å tilrettelegge boligen i forhold til den sykdom eller funksjonsevne brukeren har. Ergoterapeut kan også bistå med å skaffe praktiske hjelpemidler som brukeren trenger i hverdagen.
 • Fysioterapeut kan hjelpe brukeren med opptrening / fysisk trening
 • Lege kan gi hjelp og veiledning i spørsmål knyttet til sykdommen / diagnosen, samt stå for medisinsk behandling dersom det er nødvendig. Lege kan også rekvirere videre utredninger dersom dette vurderes som nødvendig
 • Sosionom har som oppgave å gi brukeren informasjon om rettigheter som kan bedre hans livssituasjon. Det kan være økonomisk hjelp, det kan være hjelp til å komme i gang med utdanning, eller det kan være å tilrettelegge for et mer aktivt og sosialt liv.
 • Logoped kan hjelpe brukeren med språklig trening. Noen sykdommer / diagnoser (for eksempel hjerneslag) kan føre til at pasienten får ødelagt deler av hjernen. Hvis dette rammer språkdelen av hjernen, kan pasienten få afasi. For å trene opp igjen språket, kan en logoped gi hjelp.

Tverrfaglig samarbeid er særlig viktig for brukere med ulike og sammensatte behov, og er av stor betydning i saker der brukeren vil ha behov for tjenester over tid. De ulike yrkesgruppene må samarbeide slik at alle jobber mot samme mål.

Utfordringer til deg

 1. Hva menes med tverrfaglig samarbeid?
 2. Hvorfor er tverrfaglig samarbeid viktig?
 3. Hvilke yrkesgrupper er det naturlig å samarbeide med for en helsefagarbeider? Begrunn svaret
 4. Ta utgangspunkt i noen eksempler fra praksis eller en tenkt bruker og beskriv hvilke samarbeidspartnere som er aktuelle for brukeren i ditt eksempel. Begrunn svaret.
Sist oppdatert 26.04.2018
Skrevet av Lars Sandlie/Høgskolen i Lillehammer og Wenche Heir

Læringsressurser

Arbeidsglede og samarbeid

Fagstoff