Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Spesialpedagogisk rådgiver

En spesialpedagogisk rådgiver er ansatt på den enkelte skole og kan ha mange ulike arbeidsoppgaver. Det viktigste arbeidsområdet er å legge til rette for at elever med ulike lærevansker og funksjonshemninger kan få likeverdig og tilfredsstillende opplæring.

Barn som gråter. Foto.

En menneskerett å få opplæring

Alle elever har rett på å få opplæring på sitt utviklingstrinn og å få hjelp med det som er vanskelig, uavhengig av lærevansker, psykiske vansker, bevegelsesvansker eller andre vansker.

Eksempler på slike tilrettelegginger kan være

  • lydbøker, muntlige prøver, lengre tid på prøver, skrivehjelp, opplest tekst, bruk av PC med stavekontroll eller rettskrivingsprogram og talesyntese
  • individuelle opplæringsplaner og spesialundervisning
  • fysiske tilrettelegginger for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede
  • tolk til døve elever

På mange skoler er det en spesialpedagogisk rådgiver som koordinerer og følger opp kartleggingsprøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Dette gjøres for å fange opp elever med svake grunnleggende ferdigheter i redskapsfagene, slik at de også skal kunne få nødvendig hjelp og tilrettelegging. Dette kan følges opp med henvisning til PPT, utredning og informasjon til elevene om eventuelle rettigheter om tilrettelegging ved eksamen. Spesialpedagogisk rådgiver er ofte også en nøkkelperson i arbeidet med informasjonsoverføring mellom ulike trinn i skolen, for eksempel mellom grunnskole og videregående skole.

Informasjon fra PPT

Informasjon som kommer til skolen, må videreformidles til de aktuelle lærerne, slik at elevene blir tatt godt vare på og får den hjelpen de trenger. Spesialpedagogisk rådgiver må derfor kunne samarbeide med elever, lærere og andre ansatte internt på skolen og med andre instanser utenfor skolen. Det kan være andre skoler, kompetansesentre, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), voksenpsykiatrien, habiliteringstjenesten for barn, unge og voksne, Nav, fastleger, psykiatriske sykepleiere, helsesøster og andre kommunalt ansatte innen omsorg og velferd.

Informasjonsoverføring gjelder også den andre veien, altså fra videregående skole og til den etaten du skal samarbeide med til det beste for eleven og hans opplæring og arbeid. Ved informasjonsoverføring fra en etat til en annen er det nødvendig at eleven selv samtykker i dette. Dersom eleven er under 18 år, må også foresatte gi samtykke. Det er alltid et prinsipp at bare relevant, hensiktsmessig og nødvendig informasjon videreformidles.

En spesialpedagogisk rådgiver har høyere utdanning fra universitet eller høyskole. De fleste er lærerutdannet med spesialpedagogikk som tilleggsutdanning. Spesialpedagogiske rådgivere er opptatt av å gi alle elever likeverdige muligheter for læring og utvikling i skolen uansett hva slags vansker eller funksjonshemninger de har.

Hvordan få time hos PPT eller spesialpedagogisk rådgiver?

En elev kan selv ta kontakt med både PPT og spesialpedagogisk rådgiver dersom han eller hun ønsker en prat om noe som oppleves vanskelig på skolen, hjemme eller i privatlivet.

Dersom skolen, læreren eller spesialpedagogisk rådgiver har mistanke om at en elev har en form for lærevanske, kan man sende en formell henvisning til PPT, der man ber om en grundigere utredning av vanskene på bakgrunn av de observasjonene som skolen har gjort. Når eleven er over 15 år, skriver han eller hun selv under på en slik henvisning.

Hvilke muligheter har du som barne- og ungdomsarbeider til å få informasjon om en elev fra PPT eller spesialpedagogisk rådgiver?

Dersom du jobber med barn eller ungdom som har spesielle behov som påvirker elevens funksjon i skolehverdagen, er det viktig at du vet noe om dette og hvordan du kan hjelpe vedkommende.

Du kan be om nødvendige opplysninger og veiledning, slik at du kan hjelpe eleven på en hensiktsmessig og god måte. Som barne- og ungdomsarbeider har du taushetsplikt.

Sist oppdatert 18.05.2018
Skrevet av Inger Merete Walleraune

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid

Fagstoff