Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten, er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har vansker med å lære, eller barn og unge som har en vanskelig oppvekstsituasjon.

bildet viser barn som sitter å jobber med et spill - i gruppe

PP-tjenesten

 • gir pedagogiske og psykologiske råd til de som jobber i skolen, slik at de kan legge til rette og gjennomføre god undervisning for de elevene som har spesielle vansker og behov.
 • tester og kartlegger elevens sterke og svake sider. Deretter skriver de en sakkyndig vurdering (rapport), der de anbefaler hvilke tilretteleggingstiltak og opplæringstilbud eleven bør få. Når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, krever opplæringsloven (kapittel 5) at PPT gjør nødvendige utredninger og skriver en sakkyndig vurdering før skolen kan fatte vedtak og sette i verk spesialundervisning.
 • kan henvise videre til andre instanser de gangene det er behov for mer kompetanse og andre spesialister i ein sak. Eksempler på instanser som kan gjøre en grundigere utredning av elevens vansker, er Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), habiliteringstjenesten og andre av landets mange kompetansesentre med spesialkompetanse på språkvansker, atferdsvansker, autisme og så videre.
 • gir også støtte og veiledning i direkte kontakt med barn, ungdom og foresatte. Det kan være om vanskelige forhold på skolen eller i hjemmet, eller om mer private saker som opptar eleven. De kan også være en rådgiver i samarbeid med barnevernet.
  På skolen veileder PP-tjenesten lærerne om elevens vansker og behov, og de jobber også sammen med lærerne for å skape gode og trygge lærings- og klassemiljø.
 • har fagpersoner med høyere utdanning fra universitet eller høyskole. En som jobber i PP-tjenesten, kan være utdannet psykolog, pedagog, spesialpedagog, sosionom, logoped, synspedagog og psykiater.

Utfordringer til deg

 1. Hva er PPT eller PP-tjenesten?
 2. Hvordan er PP-tjenesten organisert i din kommune?
 3. Hvordan er PP-tjenesten organisert på din skole?
 4. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider bruke PPT til?
 5. Hvem jobber i PP-tjenesten?
 6. Hvem kan benytte seg av den hjelpen som PPT kan gi?
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Inger Merete Walleraune, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid

Fagstoff