Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samarbeid om barn og unges helse

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å ivareta barn og unges helse. Det er viktig at alle på arbeidsplassen samarbeider til barnas beste, og den viktigste samarbeidsparten er foreldrene til barnet. Det er også andre instanser som er viktige for et tverrfaglig samarbeid når barn trenger oppfølging.

Ordsky om ulike yrker. Foto.

Fagpersoner

Helsesykepleier (tidligere helsesøster)

Helsesykepleier jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge og familiene deres. Du møter helsesykepleier blant annet på helsestasjonene, helsestasjon for ungdom og som helsesykepleier ved skolen.

Lege

Legens hovedarbeidsområde er å diagnostisere og behandle pasienter. Vanligvis er det foreldrene som tar barna til legen, men i enkelte sammenhenger kan legen bli en samarbeidspartner for barnehagen eller skolen. Det kan være dersom dere akutt må ta et barn til lege, eller om det er spesielle sykdommer som dere må få orientering om.

Psykolog

Som psykolog jobber man med atferden til mennesker for å forbedre livskvaliteten deres. En del barn og unge går til psykolog, og av og til er det naturlig å ha samtaler med barnet, psykologen og de ansatte i skolen eller barnehagen.

Sosionom

Som sosionom jobber man med mennesker i vanskelige og varierte livssituasjoner, og den viktigste arbeidsoppgaven er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten til hver enkelt.

Ergoterapeut

En ergoterapeut legger til rette for mennesker som av ulike årsaker har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Ergoterapeuten anvender aktiviteter i direkte behandling og opptrening, eller indirekte ved å legge til rette for gjøremål, ved tilpasse omgivelsene og ved å bruke tekniske hjelpemidler. (Kilde: Utdanning.no)

Miljøarbeider

Miljøarbeidere har ofte ulike instrukser alt etter hvor de jobber. Du vil mest sannsynlig samarbeide med miljøarbeideren dersom du jobber med ungdommer.

Fysioterapeut

Alle kommuner skal ha fysioterapeut. Fysioterapeuten kan være en aktuell samarbeidspartner når det gjelder råd og veiledning. Fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helseperspektiv, og fysioterapeuten arbeider både forebyggende, helsefremmende og behandlende.

Lenker til de ulike yrkene fra utdanning.no

Helsesykepleier

Lege

Psykolog

Sosionom

Ergoterapeut

Miljøarbeider

Fysioterapeut

Aktuelle samarbeidspartnere

 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som skal hjelpe barn og unge og voksne med problemer i opplæringssituasjonen. PPT kan teste barn, hjelpe til slik at barnet får en tilrettelagt opplæring, være bindeleddet mellom ulike instanser og utarbeide sakkyndige rapporter når det kreves. Mennesker med ulik bakgrunn kan jobbe i PPT: Det kan være spesialpedagoger, logopeder og andre med utdanning innen pedagogisk psykologisk rådgivning. PPT hjelper også barnehager med å planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske tiltak. Les mer om PPT under relatert fagstoff.
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) hjelper barn fra 0–17 år og foreldrene deres med å finne løsninger på psykiske problemer, lærevansker og atferdsvansker. I noen tilfeller er det aktuelt å gå inn i et samarbeid med skolen eller barnehagen og BUP.
 • Helsestasjonen. Alle kommuner er pålagt å ha helsestasjon, og helsestasjonene skal ledes av helsesykepleier. I tillegg til én eller flere helsesykepleiere har helsestasjonene også en lege som jobber der én eller flere dager. Ofte har de også én eller flere jordmødre knyttet til helsestasjonen.
 • Oppfølgingstjenesten (OT) gir veiledning og hjelp til ungdom mellom 16 og 20 år som ikke har, og som trenger hjelp til å skaffe seg skoleplass, læreplass eller arbeid. OT samarbeider med NAV.

Utfordringer til deg

Gå sammen i grupper på to og to. Dere kan bruke Internett, bøker eller intervju til å finne svar på de følgende spørsmålene:

 • Hvordan fungerer samarbeidet om barn og unges helse, og hvordan er dette organisert i kommunen eller bydelen du bor i?
 • Hvilken kompetanse har de som jobber der?
 • Hva kan de gjøre for barn og unge?
 • Hvordan er det naturlig for barne- og ungdomsarbeideren å samarbeide med den aktuelle samarbeidsparten?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Samarbeid om barn og unges helse Du er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvem skal samarbeide og om hva?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppfølgingstjenesten (OT)

 • SubjectMaterialFagstoff

  MOT

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • SubjectMaterialFagstoff

  Spesialpedagogisk rådgiver